EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De Europese Unie (EU) streeft naar het bevorderen van sociale vooruitgang en het verbeteren van de omstandigheden waaronder iedereen in de EU leeft en werkt. Dit beginsel is opgenomen in de preambule van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Op grond van het VWEU — met name artikel 153 — vult de EU beleidsinitiatieven van individuele EU-lidstaten aan door minimumnormen vast te stellen waaraan alle lidstaten moeten voldoen. 

Europees beleid inzake werkgelegenheid, sociale kwesties en gelijke kansen moet leiden tot betere levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden door meer en betere banen, vaardigheden, gelijkheid en sociale bescherming en inclusie te bevorderen.

De EU fungeert als katalysator voor sociale verandering door bij te dragen aan eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialebeschermingsstelsels overeenkomstig de twintig beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. In lijn met het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten moet ervoor worden gezorgd dat uiterlijk 2030 ten minste 78 % van de 20-64-jarigen een baan heeft, ten minste 60 % van de volwassenen jaarlijks aan een opleiding deelneemt en het aantal mensen dat kans loopt op armoede of sociale uitsluiting met ten minste 15 miljoen — onder wie ten minste 5 miljoen kinderen — is verminderd.

Om deze doelen te bereiken, ontwikkelt en bevordert de EU beleid teneinde gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt te waarborgen, werkgelegenheid en de mobiliteit van werknemers te vergroten, de kwaliteit van banen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, werknemers te informeren en te raadplegen, armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, gelijke kansen te bevorderen en discriminatie te bestrijden, en socialebeschermingsstelsels te moderniseren.

De meerjarige begroting van de EU voor 2021-2027 biedt, samen met het herstelinstrument NextGenerationEU, ongekende EU-middelen die hervormingen en investeringen in lidstaten kunnen ondersteunen, in lijn met de Europese pijler van sociale rechten. Met name het Europees Sociaal Fonds Plus, met  99,3 miljard EUR, blijft het belangrijkste instrument van de EU om de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten te ondersteunen en de drie hoofddoelen van de EU voor 2030 te behalen.