EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liidu (EL) eesmärk on edendada sotsiaalset progressi ning parandada kõigi elu- ja töötingimusi ELis, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu preambulis

Kooskõlas ELi toimimise lepinguga, eelkõige artikliga 153, täiendab EL eri ELi liikmesriikide poliitilisi algatusi, kehtestades miinimumstandardid, mille peavad saavutama kõik liikmesriigid. 

Euroopa tööhõive-, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste poliitika eesmärk on parandada elu- ja töötingimusi, edendades rohkem ja paremaid töökohti, oskusi, võrdsust ning sotsiaalset kaitset ja kaasatust.

EL on sotsiaalsete muutuste katalüsaator, püüdes toetada õiglasi ja hästi toimivaid tööturge ning sotsiaalkaitsesüsteeme vastavalt Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 peamisele põhimõttele. Kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavaga peaks 2030. aastaks töötama vähemalt 78 % 20–64aastastest inimestest, vähemalt 60 % kõigist täiskasvanutest peaks igal aastal osalema koolitusel ning vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arv vähenema vähemalt 15 miljoni võrra, sealhulgas vähemalt 5 miljoni lapse võrra.

Nende eesmärkide saavutamiseks töötab EL välja ja edendab poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, suurendada tööhõivet ja töötajate liikuvust, parandada töökohtade ja töötingimuste kvaliteeti, teavitada töötajaid ja nendega konsulteerida, võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, edendada võrdseid võimalusi ja võidelda diskrimineerimise vastu ning ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme.

ELi pikaajaline eelarve aastateks 2021–2027 koos taasterahastuga „NextGenerationEU“ pakub enneolematuid ELi vahendeid, mis võivad toetada reforme ja investeeringuid liikmesriikides kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambaga. Eelkõige on 99,3 miljardi euroga Euroopa Sotsiaalfond+ jätkuvalt ELi peamine vahend Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise toetamiseks ja ELi kolme 2030. aasta peaeesmärgi saavutamiseks.