Zamestnanosť a sociálna politika

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Európska spoločnosť sa vyvíja v dôsledku faktorov, ako je technologický pokrok, globalizácia a starnúca populácia. Veľký a zásadný vplyv na ňu mala aj hospodárska a finančná kríza z roku 2008 a jej dôsledky.

Cieľom európskej politiky v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnosti príležitostí je zlepšovať životné podmienky prostredníctvom podpory zamestnanosti, udržateľného rastu a väčšej sociálnej súdržnosti.

EÚ je katalyzátorom sociálnej zmeny a usiluje sa zvyšovať zamestnanosť a mobilitu pracovníkov, skvalitňovať pracovné miesta a pracovné podmienky, informovať pracovníkov a viesť s nimi konzultácie, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporovať rovnaké príležitosti a odstraňovať diskrimináciu či modernizovať systémy sociálnej ochrany.