Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Zatrudnienie i polityka społeczna

Employment and social policy

Społeczeństwo europejskie ewoluuje pod wpływem rozmaitych czynników, takich jak postęp technologiczny, globalizacja oraz starzenie się populacji. Państwa członkowskie silnie odczuły na sobie kryzys gospodarczy i finansowy w 2008 r. i jego następstwa.

Europejska polityka w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych oraz równych szans ma na celu poprawę warunków życiowych obywateli, poprzez pobudzanie zatrudnienia, zrównoważonego wzrostu oraz większej spójności społecznej.

Unia Europejska (UE) odgrywa rolę katalizatora zmian społecznych, dążąc do wzrostu zatrudnienia oraz mobilności pracowników, poprawy jakości miejsc i warunków pracy, udzielania pracownikom informacji i konsultacji, zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, promowania równości szans i zwalczania dyskryminacji oraz modernizacji systemów ochrony społecznej.