EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Заетост и социална политика

Европейското общество еволюира, повлияно от различни фактори, като технологичния прогрес, глобализацията на търговията и застаряващото население. То също така беше повлияно съдбовно от икономическата и финансовата криза от 2008 г. и нейното затихване.

Европейските политики по заетостта, социалните въпроси и равните възможности имат за цел подобряване на условията на живот на хората чрез насърчаване на заетостта, устойчивия растеж и по-голямо социално сближаване.

ЕС играе ролята на катализатор на социалната промяна, насочен към увеличаване на заетостта и мобилността на работещите, подобряване на качеството на работа и условията на труд, информиране и консултиране на работниците, борба с бедността и социалното изключване, насърчаване на равните възможности и борба с дискриминацията, както и модернизиране на системите за социална защита.