EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Employment and social policy

V znalostnom hospodárstve má zásadnú úlohu vzdelávanie a odborná príprava, ako aj politika v oblasti mládeže a športu. Sú to faktory, ktoré podporujú rast a zamestnanosť, a to posilňovaním rozvoja vysokokvalifikovaného a prispôsobivého obyvateľstva. Takisto posilňujú sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo v rámci Európskej únie (EÚ). EÚ prostredníctvom programov vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu rozvíja a posilňuje európsku dimenziu, podporuje mobilitu a povzbudzuje medzinárodnú spoluprácu. EÚ podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v súlade s článkami 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.