EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Edukacja, szkolenia, młodzież, sport

Dzięki swym programom na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Unia Europejska (UE) rozwija i umacnia europejski wymiar, promując mobilność i zachęcając do międzynarodowej współpracy poprzez programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Edukacja i szkolenia również odgrywają kluczowe role w gospodarce opartej na wiedzy, tak samo jak polityki dotyczące młodzieży i sportu. Wszystkie te polityki wspierają ożywienie gospodarcze, wzrost i działania na rzecz zatrudnienia poprzez zachęcanie do budowania wysoce wykwalifikowanej, wszechstronnej i potrafiącej się dostosowywać populacji.

Unia wspiera oraz uzupełnia działania państw członkowskich UE zgodnie z art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Choć Europejski obszar edukacji w pełni szanuje obowiązki państw członkowskich w zakresie treści edukacyjnych i organizacji systemów edukacji, opiera się on na wspólnej wizji: do 2025 roku wszyscy powinni mieć dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń w prawdziwie wspólnej europejskiej przestrzeni nauki. Osoby uczące się oraz nauczyciele powinni być w stanie swobodnie poruszać się pomiędzy systemami edukacyjnymi w różnych państwach członkowskich; dodatkowo normą powinna stać się kultura uczenia się przez całe życie.

Pandemia COVID-19 oraz wydłużony okres zamknięcia szkół dodatkowo uzmysłowiły, że konieczne jest stawienie czoła wyzwaniom i możliwościom związanym z cyfrową edukacją. Poprzez Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 UE wspiera zrównoważoną i skuteczną adaptację systemów edukacji i szkoleń w państwach członkowskich do ery cyfrowej.