EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Образование, обучение, младеж, спорт

Employment and social policy

Образованието, обучението и политиката за младежта и спорта играят важна роля при икономиката, почиваща на устоите на познанието, тъй като подкрепят растежа и заетостта чрез насърчаване на възникването на висококвалифицирано и адаптивно население, и също така укрепват социалното сближаване и активното гражданство в рамките на Европейския съюз (ЕС). Чрез програмите за образование, обучение и за младежта и спорта ЕС развива и укрепва европейското измерение, насърчавайки мобилността и окуражавайки международното сътрудничество. ЕС подкрепя и допълва действията на държавите-членки в съответствие с членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз.