Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Икономически и парични въпроси

Employment and social policy

Икономическият и паричен съюз (ИПС) включва тясна координация на икономическите политики на държавите членки на европейско равнище за 18-те държави от Европейския съюз (ЕС), които са постигнали напредък за приемането на еврото за своя валута. Съгласно тази политика държавите членки се ангажират да избягват прекомерни бюджетни дефицити („Пакт за стабилност и растеж“). Съответната обща информация за ИПС може да се намери в Договора за функционирането на Европейския съюз (дял VIII относно икономическата и паричната политика).

В отговор на кризата с държавния дълг от 2008 г. икономическото и фискалното управление в ЕС беше значително засилено, по-специално в еврозоната.

Вижте също: