Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Rozvoj

Employment and social policy

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu v oblasti medzinárodnej rozvojovej pomoci, ktorá predstavuje jeden zo štyroch hlavných prúdov jej vonkajšej politiky. Základy rozvojovej spolupráce boli stanovené už v Zmluve o fungovaní Európskej únie (hlava III). Hlavným cieľom tejto politiky je zníženie a postupné odstránenie chudoby, pričom sa zameriava na krajiny, ktoré zažívajú najväčšiu núdzu, a venuje sa takým hľadiskám, ako je sociálna ochrana, zdravie, vzdelávanie, pracovné miesta, rozvoj podnikania, udržateľné poľnohospodárstvo a energetika. Rozvojová politika EÚ sa postupne vyvíja. Spočiatku pokrývala len zámorské krajiny a územia spájané s EÚ, no neskôr začala pokrývať všetky rozvojové krajiny.