Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Развитие

Employment and social policy

Европейският съюз (ЕС) е ключов участник по отношение на помощта за международно развитие, едно от четирите основни направления на неговите външни политики. Основите на сътрудничеството за развитие са заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз (Дял III). Основната цел на тази политика е да намали и впоследствие да изкорени бедността, тя е насочена към държавите в най-голяма нужда и се фокусира върху аспекти от рода на социална защита, здравеопазване, образование, работни места, бизнес развитие, устойчиво земеделие и енергетика. Политиката за развитие на ЕС се развива постепенно: отначало тя обхващала само отвъдморските държави и територии, свързани с ЕС, но в последствие е разширена, за да включва всички развиващи се държави.