EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Tullar

Tullunionen, som har funnits sedan 1968, utgör en nödvändig grund för Europeiska unionen (EU). Den innebär att gränserna är avskaffade mellan medlemsstaterna när det gäller allt utbyte av varor (artikel 28 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Mellan medlemsstaterna är tullar eller avgifter med motsvarande verkan förbjudna.

Vid de yttre gränserna tillämpas Gemensamma tulltaxan och EU:s integrerade tulltaxa (Taric) på varor från länder utanför EU. Varor som cirkulerar fritt i unionen ska uppfylla bestämmelserna för den inre marknaden samt vissa bestämmelser i den gemensamma handelspolitiken. Dessutom garanterar EU:s gemensamma tullkod att medlemsstaternas tulladministrationer tillämpar bestämmelserna på ett enhetligt sätt.