EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Clá

customs

Colná únia je nevyhnutným základom Európskej únie (EÚ) a bola zavedená v roku 1968. Znamená to, že pri obchodovaní so všetkými tovarmi sa medzi členskými štátmi zrušili hranice [článok 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)]. Clá alebo poplatky s podobným vplyvom sú medzi členskými štátmi zakázané.

Na vonkajších hraniciach sa na tovary z krajín mimo EÚ vzťahuje spoločný colný sadzobník a integrovaný colný sadzobník (TARIC). Tovary pohybujúce sa voľne v rámci EÚ musia byť v súlade s pravidlami vnútorného trhu a s niektorými ustanoveniami spoločnej obchodnej politiky. Colný kódex Spoločenstva a Únie navyše zabezpečujú jednotné uplatňovanie týchto noriem colnými orgánmi členských štátov.