EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Cła

Unia Celna, która została ustanowiona w 1968 r., to zasadniczy fundament Unii Europejskiej (UE). Oznacza to, że w odniesieniu do wszelkiego handlu towarami (art. 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE) na jej obszarze nie obowiązują granice wewnętrzne między państwami członkowskimi, natomiast importowe i eksportowe opłaty celne, a także opłaty mające równoważny skutek między państwami członkowskimi, są zabronione.

Na granicach zewnętrznych wszystkie towary z krajów trzecich podlegają Wspólnej Taryfie Celnej (WTC) oraz Zintegrowanej Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC). Towary przepływające swobodnie w Unii są zgodne z zasadami rynku wewnętrznego oraz określonymi przepisami wspólnej polityki handlowej. Ponadto takie instrumenty jak Wspólnotowy kodeks celny zapewniają jednolite stosowanie norm przez urzędy celne państw członkowskich.