Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Митници

Employment and social policy

Митническият съюз, е основен фундамент на Европейския съюз (ЕС), който съществува от 1968 г. Това означава, че границите между държавите членки са премахнати по отношение на цялата търговия със стоки (член 28 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Забраняват се митата, както и таксите с равностоен на мито ефект между държавите членки.

При външните граници върху стоките от трети държави се прилага Общата митническа тарифа, наред с Интегрираната тарифа (ТАРИК). Стоките, движещи се свободно в рамките на Съюза, трябва да отговарят на правилата на вътрешния пазар и на определени разпоредби на общата търговска политика. Освен това инструментите като Митническия кодекс на Общността гарантират, че митническите власти на държавите членки ще прилагат еднакво стандартите.

Вижте също: