Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Култура

Employment and social policy

Член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз определя ролята на Европейския съюз (ЕС) в областта на културата: той подпомага, координира или допълва действия на държави членки и се стреми да изведе на преден план общото европейско културно наследство.

ЕС подпомага действия за опазване на културното наследство и насърчава сътрудничеството и транснационалните обмени между културни институции в държави членки. Между 2014 и 2020 г. ще се реализира нова програма за финансиране „Творческа Европа“. Останалите инициативи включват Ден на наследството (инициативи на местно ниво, които дават достъп до обекти, които обичайно не са отворени за обществеността) и Столици на културата, и двете стартирани през 1985 г.

Освен това ЕС работи съвместно с други международни организации за справяне с проблеми като трафика на културни ценности.

Вижте също: