EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Kultur

culture

I artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges vilken roll Europeiska unionen (EU) har på kulturområdet. Inom denna sektor ska EU ”stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder” (se artikel 6 i EUF-fördraget).

EU:s kulturpolitik baseras på ”Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv” och har som målsättning att ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas” (se artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen). EU kan även hjälpa den kulturella och den kreativa sektorn att återhämta sig efter en kris och stärka deras motståndskraft så att de blir mer hållbara i framtiden.

Samtidigt som EU:s medlemsstater ansvarar för sin egen kulturpolitik kan EU hjälpa dem att hantera gemensamma utmaningar, som t.ex. effekterna av digital teknik eller stöd till innovation inom den kulturella och den kreativa sektorn. 

EU stöder också åtgärder för att bevara kulturarvet och främjar samarbetet och gränsöverskridande utbyten mellan kulturinstitutioner i medlemsstaterna. Aktörer inom kultursektorn har också möjlighet att ansöka om finansiering från följande program och fonder: Horisont Europa, programmet för den inre marknaden, faciliteten för återhämtning och resiliens och sammanhållningspolitikens fonder.

Det nya finansieringsprogrammet Kreativa Europa (2021–2027) stöder den kulturella och den kreativa sektorn samt det gränsöverskridande samarbetet och olika nätverksaktiviteter för alla sektorer som har kopplingar till den kulturella och den kreativa sektorn. Andra EU-initiativ på detta område är de s.k. kulturarvsdagarna och kulturhuvudstäderna, två kulturarrangemang som har anordnats sedan 1985.

EU samarbetar dessutom med sådana internationella organisationer som Unesco, Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål och för att med kulturens hjälp stärka den lokala utvecklingen.