EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Kultúra

V článku 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vymedzuje úloha Európskej únie (EÚ) v oblasti kultúry. V tomto odvetví je cieľom EÚ vykonávať „podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov“, ako sa stanovuje v článku 6 ZFEÚ.

„Čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy“, ciele politiky EÚ v oblasti kultúry rešpektujú „bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“ a zabezpečujú „zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“ (článok 3 Zmluvy o Európskej únii). EÚ takisto môže pomôcť kultúrnym a kreatívnym odvetviam zotaviť sa v prípade krízy a podporiť ich odolnosť, aby boli v budúcnosti udržateľnejšie.

Zatiaľ čo členské štáty zodpovedajú za svoje vlastné politiky v oblasti kultúry, EÚ im pomáha riešiť spoločné výzvy, od vplyvu digitálnych technológií po podporu inovácie v kultúrnych a kreatívnych odvetviach. 

EÚ podporuje aj opatrenia na ochranu kultúrneho dedičstva a podporu spolupráce a nadnárodných výmen medzi kultúrnymi inštitúciami v členských štátoch. Kultúrne odvetvia môžu mať prospech aj z osobitných možností financovania v rámci programu Horizont Európa, Programu pre jednotný trh, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnostifondov politiky súdržnosti.

Nový program financovania Kreatívna Európa (2021 – 2027) podporuje kultúrne a kreatívne odvetvia a činnosti cezhraničnej spolupráce a vytvárania sietí pre všetky súvisiace sektory. Medzi ďalšie iniciatívy patria „dni dedičstva“ a „hlavné mestá kultúry“, ktoré prebiehajú od roku 1985.

Okrem toho EÚ spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako je UNESCO, Rada EurópyOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s cieľom bojovať proti obchodovaniu s kultúrnym tovarom a podporovať miestny rozvoj prostredníctvom kultúry.