EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Fill ar leathanach baile EUR-Lex

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Cultúr

Sainítear le hAirteagal 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) ról an Aontais Eorpaigh (AE) sa réimse cultúir. San earnáil sin, tá sé mar aidhm ag AE “tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát, iad a chomhordú nó iad a fhorlíonadh”, mar atá leagtha amach in Airteagal 6 den CFAE.

Bunaithe ar “inspioráid a fháil ó oidhreacht chultúrtha, reiligiúnach agus dhaonnúil na hEorpa”, is iad cuspóirí bheartas cultúir AE “a éagsúlacht shaibhir chultúrtha agus teanga a urramú, agus […] a áirithiú go ndéanfar oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a threisiú” (Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach). Féadfaidh AE cuidiú freisin le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta teacht chucu féin i gcás géarchéime agus a n–athléimneacht a chothú chun iad a dhéanamh níos inbhuanaithe amach anseo.

Cé go bhfuil Ballstáit AE freagrach as a mbeartais chultúir féin, cabhraíonn AE leo le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna, idir thionchar na dteicneolaíochtaí digiteacha agus tacaíocht a thabhairt don nuálaíocht in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheacha. 

Tacaíonn AE le gníomhaíochtaí chun an oidhreacht chultúrtha a chaomhnú freisin, agus cuireann sé comhar agus malartuithe trasnáisiúnta chun cinn idir institiúidí cultúrtha sna Ballstáit. Féadfaidh earnálacha an chultúir leas a bhaint as deiseanna maoinithe ar leith freisin faoin bhFís Eorpach, faoi Chlár an Mhargaidh Aonair, faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus faoi chistí an bheartais chomhtháthaithe.

Leis an gclár úr um maoiniú, Eoraip na Cruthaitheachta (2021-2027), tugtar tacaíocht d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta agus do chomhar trasteorann agus do ghníomhaíochtaí líonraithe do gach earnáil ghaolmhar. I measc na dtionscnamh eile tá “Laethanta Oidhreachta” agus “Príomhchathracha Cultúir”, ar seoladh an dá cheann acu in 1985.

Ina theannta sin, oibríonn AE le heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail UNESCO, Comhairle na hEorpa agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta chun dul i ngleic le gáinneáil ar earraí cultúrtha agus forbairt áitiúil a chur chun cinn tríd an gcultúr.