EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Kultura

Článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) definuje roli Evropské unie (EU) v oblasti kultury. V tomto odvětví je cílem EU podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti členských států, jak je stanoveno v článku 6 SFEU.

Na základě inspirace evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem je cílem kulturní politiky EU respektovat její bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbát na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví (článek 3 Smlouvy o Evropské unii). EU rovněž může pomoci při obnově kulturního a kreativního odvětví v případě krize a může podpořit jejich odolnost, aby v budoucnu byla udržitelnější.

Zatímco členské státy EU jsou odpovědné za své vlastní kulturní politiky, EU jim pomáhá řešit společné výzvy, od dopadu digitálních technologií po podporu inovací v kulturním a kreativním odvětví. 

EU také podporuje opatření na zachování kulturního dědictví a podporuje spolupráci a nadnárodní výměny mezi kulturními institucemi v členských státech. Kulturní odvětví také mohou využívat zvláštní příležitosti financování v rámci programu Horizont Evropa, Programu pro jednotný trh, Nástroje pro oživení a odolnost a fondů politiky soudržnosti.

Nový program financování, Kreativní Evropa (2021–2027), podporuje kulturní a kreativní odvětví a přeshraniční spolupráci a činnosti v oblasti vytváření sítí pro všechna související odvětví. Mezi další iniciativy patří „Dny dědictví“ a „Hlavní města kultury“, které byly zahájeny v roce 1985.

EU kromě toho spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, Rada Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s cílem bojovat proti obchodování s kulturními statky a podporovat místní rozvoj prostřednictvím kultury.