Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Потребители

Employment and social policy

В Европейският съюз от 28 държави има малко над половин милиард потенциални потребители. Държавите-членки прогресивно са разработвали мерки, насочени към защитата на конкретните интереси на тези потребители, които играят жизненоважна икономическа и политическа роля в обществото. Откъм средата на 70-те години ЕС се стреми да хармонизира тези национални мерки, за да гарантира на европейските граждани еднакво високо ниво на защита в целия единен пазар.

Европейската политика в полза на потребителите цели да опази здравето, безопасността и интересите на потребителите, както е заложено в член 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тази политика насърчава правата на потребителите за информация и образование и правото им да се организират, за да защитават своите интереси.

Вижте също: