EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Hospodárska súťaž

Employment and social policy

Voľná hospodárska súťaž je kľúčovým prvkom otvoreného trhového hospodárstva. Stimuluje hospodársku výkonnosť a ponúka spotrebiteľom širší výber výrobkov a služieb vyššej kvality za konkurencieschopnejšie ceny.

Politika Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže chráni hospodársku súťaž na vnútornom trhu pred narušením tým, že na všetky spoločnosti, ktoré na ňom pôsobia, sa vzťahujú rovnaké pravidlá. Základy pravidiel Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže stanovuje hlava VII kapitola 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Štátna pomoc je podľa Zmluvy zakázaná, existujú však výnimky, keď je takáto pomoc opodstatnená, napr. z hľadiska služieb všeobecného hospodárskeho významu. Musí sa preukázať, že nenarúšajú hospodársku súťaž spôsobom, ktorý by bol proti verejnému záujmu.

Pozri tiež: