EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Конкуренция

Свободната конкуренция е ключов елемент на отворената пазарна икономика. Тя стимулира икономическата ефективност и предлага на клиентите по-широк избор от продукти и услуги с по-високо качество на по-конкурентни цени.

Политиката за конкуренцията на Европейския съюз обезпечава, че конкуренцията няма да бъде нарушена на вътрешния пазар, като гарантира, че за всички фирми, работещи в него, ще се прилагат сходни правила. В дял VII, глава 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз е заложена основата за правилата на Общността относно конкуренцията.

Държавната помощ е забранена съгласно договора, въпреки че съществуват изключения, тъй като такава помощ може да бъде обоснована например за услуги от общ икономически интерес. Трябва да се демонстрира, че те не изопачават конкуренцията по начин, който противоречи на обществения интерес.