EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Rozpočet

Employment and social policy

EÚ schvaľuje ročný rozpočet na pokrytie výdavkov, napr. na chudobnejšie regióny, infraštruktúru, výskum a vývoj, poľnohospodárstvo a rybárstvo, ako aj na pokrytie svojich administratívnych nákladov. Rozpočet predstavuje asi 1 % bohatstva, ktoré ročne vyprodukujú členské štáty.

Členským štátom je delegované využitie 76 % rozpočtových prostriedkov. Zostatok je určený pre medzinárodné alebo medzivládne agentúry, alebo ho centrálne spravuje EÚ. Dvor audítorov a Európsky parlament kontrolujú výdavky z predchádzajúceho roka prostredníctvom postupu udeľovania absolutória.

Rozpočet pozostáva z príspevkov členských štátov (na základe ich hrubého národného dôchodku), ciel a z podielu príjmov z DPH každej krajiny.

Vo viacročnom finančnom rámci EÚ (2014 - 2020) sa stanovuje strop pre každú kategóriu výdavkov, ktorý sa musí dodržiavať pri schvaľovaní ročných rozpočtov.