Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Бюджет

Employment and social policy

ЕС приема годишен бюджет за покриване на разходите, например за по-бедни региони, инфраструктура, изследвания и развитие, земеделие и рибарство, както и за неговите административни разходи. Бюджетът съставлява около 1 % от богатството, генерирано ежегодно от държавите членки.

76 % от бюджетните разходи се делегират на държави членки. Останалото отива за международни или междуправителствени агенции, или се управлява централно от ЕС. Сметната палата и Европейският парламент проверяват разходите за предходната година чрез процедура по освобождаване.

Бюджетът се образува от вноски от държавите членки (на основата на техния брутен вътрешен приход), мита и дял на получаването на ДДС от всяка държава.

Многогодишната финансова рамка на ЕС (2014-2020) определя таван за всяка категория разход, който трябва да се спазва при договарянето на годишни бюджети.