EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Audiovizuálna oblasť a médiá

Employment and social policy

Audiovizuálny a mediálny sektor priamo zamestnáva viac ako milión občanov Európskej únie (EÚ). Patria do neho tradičnejšie médiá, ako sú rádio, televízia a filmová tvorba, ale aj mnohé nové médiá, ktoré sa objavili po príchode internetu, či už sú to digitálne publikácie alebo služby poskytované cez internet.

EÚ podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti a podporuje ich činnosť v kreatívnom sektore podľa článku 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V smernici o audiovizuálnych mediálnych službách sa stanovuje základ pre otvorený a férový trh EÚ v oblasti audiovizuálnych služieb. EÚ tiež financuje programy, ako je Kreatívna Európa (2014 - 2020), a podporuje distribúciu internetového obsahu, mediálnu gramotnosť a mediálny pluralizmus.