Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Аудиовизия и медии

Employment and social policy

Над един милион граждани на Европейския съюз (ЕС) работят директно в областта на аудиовизията и медиите. Това обхваща не само по-традиционните медии от рода на радио, телевизия и кино, но също така (след появата на интернет) много нови медии, простиращи се от цифрови публикации до онлайн услуги.

Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите членки в тази област и подкрепя техните креативни действия на базата на членове 167 и 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Директивата за „Аудиовизуални медийни услуги“ определя основата за един открит и честен пазар в ЕС за аудиовизуални услуги. Освен това ЕС предлага програми за финансиране, като например „Творческа Европа“ (2014-2020 г.), и насърчава разпространението на онлайн съдържание, медийна грамотност и медиен плурализъм.