Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Γεωργία

Employment and social policy

Η ανάγκη αύξησης της παραγωγής τροφίμων και της αναδιάρθρωσης της γεωργίας τα πρώτα χρόνια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οδήγησε στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ).

Η διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού με οικονομικά προσιτά και ποιοτικά τρόφιμα για το μισό δισεκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, καθώς και για τον σημαντικό όγκο εξαγωγών, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη του μέλλοντος των αγροτικών κοινοτήτων, χωριών και οικισμών, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της ποιότητας του εδάφους.

Η ΚΠΓ, η οποία αναδιαμορφώθηκε ριζικά το 2013 με στόχο να είναι πιο θεμιτή, πιο πράσινη, πιο αποδοτική και πιο καινοτόμα, παραμένει τομέας κρίσιμης σημασίας, συμβάλλοντας σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, πράγμα που αποτελεί καίριο στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».