EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul de asociere cu Ucraina

Acordul de asociere cu Ucraina

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (UE) 2017/1247 și Decizia (UE) 2017/1248 privind încheierea, în numele UE, a acordului de asociere cu Ucraina.

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII ȘI AL ACESTUI ACORD?

 • Deciziile (UE) 2017/1247 și (UE) 2017/1248 ale Consiliului au încheiat acordul de asociere cu Ucraina, permițând intrarea în vigoare a acestuia.
 • Acordul constituie o nouă etapă în relațiile contractuale dintre Uniunea Europeană (UE) și Ucraina, având ca scop asocierea politică și integrarea economică prin:
  • promovarea unei apropieri treptate (bune relații) între părți, bazată pe valori comune;
  • aprofundarea dialogului politic și a cooperării în domeniile libertății, securității și justiției;
  • promovarea păcii și a stabilității;
  • crearea de condiții pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, conducând la accesul treptat al Ucrainei la anumite părți ale pieței interne a UE;
  • crearea condițiilor necesare pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes reciproc.
 • Acordul înlocuiește Acordul de parteneriat și cooperare între UE și Ucraina, devenind baza legală și cadrul pentru relațiile dintre UE și Ucraina.

ASPECTE-CHEIE

Acordul cuprinde un preambul care expune motivele acordului și obiectivele acestuia, fiind urmat de șapte titluri.

Principii generale

Principiile, care reprezintă elemente esențiale ale acordului între părți, sunt următoarele:

UE și Ucraina convin că și principiile economiei de piață libere stau la baza relației lor. De asemenea, părțile recunosc că următoarele aspecte sunt esențiale pentru dezvoltarea relației lor:

Dialog și cooperare intensificate

Dialogul politic va fi dezvoltat în continuare pentru a realiza convergența treptată dintre UE și Ucraina în domeniile politicii externe și al securității comune, precum și în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună. Printre altele, se va urmări:

 • consolidarea cooperării și a dialogului privind gestionarea securității și a crizelor în lume pentru a soluționa problemele și principalele pericole la nivel mondial și regional;
 • dezvoltarea cooperării orientate către rezultate și practice pentru asigurarea păcii, a securității și a stabilității pe continentul european.

Justiție, libertate și securitate

Printre prioritățile în acest domeniu se numără:

 • consolidarea statului de drept și sprijinirea instituțiilor la toate nivelurile de administrare în general; și
 • respectarea legii, în special administrarea justiției.

Obiectivul este consolidarea sistemului judiciar, îmbunătățirea eficienței acestuia, salvgardarea independenței și a imparțialității acestuia și combaterea corupției. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale va ghida cooperarea părților în ceea ce privește justiția, libertatea și securitatea.

De asemenea, părțile se angajează:

 • să intensifice dialogul și cooperarea în domeniile migrației, azilului și gestionării frontierelor; și
 • să combată crima organizată și spălarea banilor.

Titlul include, de asemenea, mențiunea explicită a dorinței părților în ceea ce privește sporirea contactelor dintre oameni și recunoașterea importanței introducerii – în timp util – a regimului de călătorie fără viză în UE pentru cetățenii Ucrainei, cu condiția asigurării condițiilor pentru o mobilitate bine gestionată și sigură.

Comerțul și aspecte legate de comerț

Obiectivul părților este crearea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA). Părțile se angajează să creeze un nou climat care să promoveze în special relațiile economice și investițiile și să stimuleze concurența, toate acestea fiind esențiale pentru restructurarea și modernizarea economică. DCFTA implică eliminarea treptată a taxelor vamale și a cotelor, care – împreună cu procesul mai amplu de aliniere a legislației Ucrainei cu legislația, standardele și practicile UE (acquis-ul) – va contribui la o mai mare integrare economică în piața unică a Uniunii Europene.

Cooperare economică și sectorială

Titlul acoperă cooperarea într-o varietate de domenii și sectoare bazate pe alinierea treptată cu legislația și practicile UE și, acolo unde este necesar, cu normele și standardele internaționale. Sectoarele vizate includ:

Cooperarea financiară

UE și statele membre ale UE au oferit asistență financiară Ucrainei încă din anii 1990. Ucraina poate beneficia de asistență financiară continuă prin intermediul mecanismelor și instrumentelor de finanțare relevante ale UE pentru a îndeplini obiectivele acordului de asociere. Pentru perioada 2021-2027, fostul Instrument european de vecinătate a fost înlocuit cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume.

Dispoziții instituționale, generale și finale

Ultimul titlu acoperă modalitatea în care sunt gestionate relațiile dintre UE și Ucraina. Cadrul instituțional este următorul.

 • Summitul UE-Ucraina Acesta permite dialogul politic la cel mai înalt nivel între președinți.
 • Consiliul de asociere. Acesta este un dialog la nivel ministerial, în cadrul căruia se pot lua decizii cu caracter obligatoriu.
 • Comitetul de asociere. Asistă Consiliul de asociere în pregătirea sarcinilor sale; comitetul poate crea subcomitete pentru a pune în aplicare cooperarea sectorială.
 • Comisia parlamentară de asociere. Aceasta este un forum în cadrul căruia membrii Parlamentului European și ai parlamentului ucrainean se întâlnesc și fac schimb de opinii.
 • Platforma societății civile. Acesta va promova reuniuni periodice ale societății civile și va face recomandări Consiliului de asociere.

Liberalizarea temporară a comerțului

La 25 mai 2023, având în vedere războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Regulamentul (UE) 2023/1077 de introducere a unor măsuri de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale din cadrul acordului de asociere și de suspendare a măsurilor de protecție comercială existente pentru o perioadă de un an. Aceste măsuri au intrat în vigoare la 6 iunie 2023. Acest regulament reînnoiește fostul Regulament (UE) 2022/870.

Toate tarifele prevăzute la titlul IV din Acordul de asociere cu Ucraina de instituire a DCFTA, care nu au fost încă liberalizate, sunt suspendate timp de un an. Suspensia acoperă:

 • fructele și legumele care fac obiectul sistemului prețului de intrare și produsele agricole și produsele agricole prelucrate care fac obiectul contingentelor tarifare;
 • perceperea de taxe antidumping asupra importurilor originare din Ucraina; și
 • aplicarea regimului comun aplicabil importurilor pentru importurile originare din Ucraina.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acesta a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

CONTEXT

Aplicarea provizorie a mai multor părți importante ale acordului a început la 1 noiembrie 2014:

 • respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept;
 • dialogul politic și reforma;
 • justiția, libertatea și securitatea;
 • cooperarea economică și sectorială (de exemplu, energia, mediul, acțiunile climatice, transportul, agricultura, dezvoltarea rurală, protecția consumatorilor și pescuitul) și cooperarea financiară, inclusiv în ceea ce privește aspectele antifraudă.

DCFTA s-a aplicat provizoriu începând cu 1 ianuarie 2016.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 161, 29.5.2014, pp. 3-2137).

Modificările succesive aduse Acordului de asociere au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia (UE) 2017/1247 a Consiliului din 11 iulie 2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți (JO L 181, 12.7.2017, pp. 1-3).

Decizia (UE) 2017/1248 a Consiliului din 11 iulie 2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți (JO L 181, 12.7.2017, pp. 4-5).

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2023/1077 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 144, 5.6.2023, pp. 1-6).

Regulamentul (UE) 2022/870 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 152, 3.6.2022, pp. 103-108).

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 193, 25.7.2017, p. 1).

Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 321, 5.12.2015, p. 1).

Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JO L 311, 31.10.2014, p. 1).

Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (JO L 83, 27.3.2015, pp. 16-33).

Actul final dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește Acordul de asociere (JO L 278, 20.9.2014, pp. 4-5).

Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, pp. 1-3).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2014/295/UE a Consiliului din 17 martie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VI (JO L 161, 29.5.2014, pp. 1-2).

Data ultimei actualizări: 09.06.2023

Sus