EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konvencija OSPAR

Konvencija OSPAR

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 98/249/EZ — o sklapanju Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika

Konvencija o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE I KONVENCIJE?

 • Odlukom je sklopljena Konvencija OSPAR u ime Europske unije (EU) – koja je u to vrijeme bila poznata pod nazivom Europska zajednica.
 • Cilj je Konvencije OSPAR spriječiti i otkloniti onečišćenje mora te tako zaštititi područje sjeveroistočnog Atlantika od štetnih učinaka ljudskih aktivnosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Europska zajednica je ugovorna stranka Konvencije o zaštiti morskoga okoliša sjeveroistočnog Atlantika koja je potpisana u Parizu 22. rujna 1992.
 • Konvencijom se utvrđuju različite definicije poput:
  • morsko područje*,
  • unutarnje vode*,
  • onečišćenje*.
 • Stranke Konvencije obvezale su se poduzeti sve moguće mjere za:
  • sprečavanje i uklanjanje onečišćenja,
  • provedbu potrebnih mjera za zaštitu sjeveroistočnog Atlantika od štetnih učinaka ljudskih aktivnosti.
 • Te mjere nastoje zaštititi ljudsko zdravlje, očuvati morske ekosustave i, kada je to izvedivo, obnoviti morska područja kojima je nanesena šteta. U tu svrhu stranke će (pojedinačno i zajednički):
  • donijeti programe i mjere,
  • uskladiti svoje politike i strategije.
 • Kako bi ispunile svoje obveze, stranke moraju poštovati dva načela.
  • Načelo predostrožnosti: preventivne mjere treba poduzeti kada postoje opravdani razlozi za zabrinutost da tvari ili energija koji su izravno ili neizravno uvedeni u morski okoliš mogu prouzročiti bilo koje od sljedećeg, čak i ako ne postoje uvjerljivi dokazi o uzročno-posljedičnoj vezi između unosa i učinaka,
   • Prouzročiti opasnosti za ljudsko zdravlje.
   • Nanijeti štetu živim resursima i morskim ekosustavima.
   • Nanijeti štetu vrijednosti okoliša.
   • Ometati ostale legitimne načine korištenja mora.
  • Načelo „onečišćivač plaća”: troškove mjera za sprečavanje, kontrolu i smanjenje onečišćenja plaća onečišćivač.
 • Programi koje su stranke uspostavile moraju uzeti u obzir najnovije tehnološke napretke i najbolju praksu zaštite okoliša.
 • Poduzete mjere ne smiju povećati onečišćenje mora izvan morskog područja ili u drugim dijelovima okoliša.
 • Stranke su suglasne, pojedinačno ili zajednički, poduzeti sve moguće mjere za sprečavanje i uklanjanje:
  • onečišćenja morskog područja iz izvora i aktivnosti s kopna,
  • onečišćenja potapanjem ili spaljivanjem otpada ili drugih tvari u ocean,
  • onečišćenja iz odobalnih izvora (odobalne instalacije i cjevovodi iz kojih tvari ili energija dospijevaju u morsko područje).
 • Za rješavanje prekograničnog onečišćenja stranke mogu pregovarati o sporazumu o suradnji.

Komisija Ospar

 • Konvencija osniva Komisiju koja je tijelo za donošenje odluka i sastoji se od predstavnika stranaka. Komisija razmatra i donosi različite odluke i preporuke. Odluke postaju obvezujuće za ugovorne stranke nakon razdoblja od 200 dana, dok preporuke nisu obvezujuće.
 • Njezine su dužnosti:
  • nadzirati provedbu Konvencije,
  • pregledavati stanje morskog područja,
  • provjeravati učinkovitost mjera koje se donose,
  • sastavljati programe i mjere za sprečavanje i uklanjanje onečišćenja mora,
  • utvrđivanje svojeg programa rada,
  • stvaranje instrumenata potrebnih za provedbu tog programa.

Rad Konvencije OSPAR

 • Ocjena napretka u pogledu OSPAR-ove Strategije o radioaktivnim tvarima pokazuje da su stranke postigle znatna smanjenja u ispuštanjima iz nuklearnog sektora.
 • Stranke su usvojile i mjere za zaštitu i očuvanje dodatnih vrsta (atlantski losos) i staništa (međuplimna muljevita dna) koje je OSPAR prepoznao kao izrazito ugrožene u sjeveroistočnom Atlantiku.
 • OSPAR je objavio da je 2016. dodano 10 novih zaštićenih morskih područja u njegovu mrežu koja sada ukupno ima 423 područja.
 • OSPAR je pojačao međunarodne napore za smanjenje morskog otpada stvaranjem mreže za hvatanje otpada diljem sjevernoistočnog Atlantika koja će omogućiti plovilima odlaganje otpada u bilo kojoj od više od 40 luka uključenih u mrežu. Stranke OSPAR-a također su odlučile pozabaviti se izvorima onečišćenja morskog okoliša mikroplastikom.
 • OSPAR služi i kao forum za koordiniranu provedbu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji EU-a (MSFD) koju provode zemlje EU-a te za međuregionalnu suradnju koja se temelji na konceptima i metodama MSFD-a.

Istraživanje

 • Konvencija zahtijeva uspostavljanje dopunskih ili zajedničkih programa znanstvenog ili tehničkog istraživanja koji će se prenositi komisiji.

Arbitražni postupak

 • Arbitražni postupak utvrđuje se za rješavanje sporova između ugovornih stranaka.

Prilozi

Konvencija OSPAR sadržava Priloge koji se bave sljedećim specifičnim područjima

 • Prilog I.: Sprečavanje i uklanjanje onečišćenja iz izvora na kopnu
 • Prilog II.: Sprečavanje i uklanjanje onečišćenja potapanjem ili spaljivanjem
 • Prilog III.: Sprečavanje i uklanjanje onečišćenja iz odobalnih izvora
 • Prilog IV.: Ocjenjivanje kvalitete morskog okoliša
 • Prilog V.: O zaštiti i očuvanju ekosustava i biološke raznolikosti morskog područja.

Strategija EU-a za Arktik

Zajednička komunikacija iz 2016. preporučuje

 • stalni angažman EU-a u multilateralnim sporazumima u području okoliša koji su također posebno važni za Arktik, poput OSPAR-a,
 • određivanje zaštićenih morskih područja na Arktiku s ciljem zaštite bioraznolikosti,
 • suradnju s državama Arktika i drugim međunarodnim partnerima kako bi se razvio instrument u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom korištenju morske bioraznolikosti područja koja se nalaze izvan nacionalne jurisdikcije.

OTKAD SE ODLUKA I KONVENCIJA PRIMJENJUJU?

 • Odluka se primjenjuje od 7. listopada 1997.
 • Konvencija je stupila na snagu 25. ožujka 1998. Zamjenjuje Konvencije iz Osla (1972.) i Pariza (1974.).
 • Konvenciju su potpisale i ratificirale Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina ( 1 ) koje, zajedno s EU-om, surađuju kako bi se zaštitio morski okoliš sjeveroistočnog Atlantika.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Morsko područje:

sve od sljedećeg:

Unutarnje vode i teritorijalna mora ugovornih stranaka.

More izvan teritorijalnog mora i uz njega u nadležnosti obalne države u mjeri u kojoj je to priznato međunarodnim pravom.

Otvoreno more, uključujući dna svih tih voda i njihova podzemlja, koje se nalazi unutar sljedećih granica:

 • Dijelovi Atlantika i Arktičkog oceana i s njima povezana mora koja se nalaze sjeverno od 36° sjeverne zemljopisne širine i između 42° zapadne zemljopisne dužine i 51° istočne zemljopisne dužine, ali isključujući
  • Baltičko more i Mali i Veliki Belt koji se nalaze južno i istočno od linija koje se protežu od Hasenore Heada do Gniben Pointa, od Korshagea do Spodsbierga i od Gilbierg Heada do Kullena, te
  • Sredozemno more i s njim povezana mora sve do sjecišta paralele 36° sjeverne zemljopisne širine i meridijana 5° 36’ zapadne zemljopisne dužine.
 • Dio Atlantskog oceana sjeverno od 59° sjeverne zemljopisne širine i između 44° zapadne zemljopisne dužine i 42° zapadne zemljopisne dužine.

Unutarnje vode: Vode na kopnenoj strani osnovnih linija od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora (koje se u slučaju vodotokova proširuju do granice slatke vode (mjesto u vodotoku na kojem, tijekom oseke i u razdoblju niskog protoka slatke vode, postoji znatan porast saliniteta zbog prisutnosti morske vode)).
Onečišćenje:

čovjekovo izravno ili neizravno unošenje tvari ili energije u morsko područje koje uzrokuje, ili može prouzročiti, bilo koje od sljedećeg:

 • ugrožavanje ljudskog zdravlja,
 • šteta živim resursima i morskim ekosustavima,
 • šteta vrijednosti okoliša,
 • ometanje ostalih legitimnih načina korištenja mora.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 98/249/EZ od 7. listopada 1997. o sklapanju Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika (SL L 104, 3.4.1998., str. 1)

Konvencija o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika (SL L 104, 3.4.1998., str. 2.— 21.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.–40.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2008/56/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću – Integrirana politika Europske unije za Arktik (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016.)

Posljednje ažuriranje 26.11.2017( 1 ) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Vrh