Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Titel og reference
Affaldsafbrænding

Resuméer af EU-lovgivningen: direkte adgang til hovedsiden for resuméer.

Dette sammendrag er arkiveret.
Tilgængelige sprog og formater
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Flersproget visning
Datoer
 • Dato for seneste gennemgang: 27/10/2011
 • Oprindelig oprettelsesdato: 27/10/2011
Resuméer og linkede dokumenter
Diverse oplysninger
 • Udsteder: Publikationskontoret
 • Arkiveret: true
Tekst

Affaldsafbrænding

Den Europæiske Union (EU) har truffet foranstaltninger med henblik på at forebygge eller nedbringe den forurening af luft, vand og jord, som forbrænding og medforbrænding af affald indebærer, og de deraf følgende risici for befolkningens sundhed. Disse foranstaltninger pålægger bl.a. forbrændingsanlæg og kombinerede forbrændingsanlæg pligt til at indhente tilladelse og grænseværdier for emissioner til luften og tilledning til vand.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forbrænding af affald og farligt affald kan medføre emission af stoffer, som forurener luft, vand og jord, og som kan skade menneskers sundhed. For at begrænse disse risici har Den Europæiske Union (EU) fastlagt regler for drift og strenge tekniske krav til forbrændingsanlæg * og kombinerede forbrændingsanlæg *.

Anlægstyper

Nærværende direktiv omhandler ikke kun forbrændingsanlæg til fast og flydende affald men også kombinerede forbrændingsanlæg.

Ikke omfattet af direktivet er forsøgsanlæg, som har til formål at forbedre forbrændingsprocessen, og som behandler mindre end 50 tons affald om året samt anlæg, der udelukkende behandler:

 • vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug,
 • vegetabilsk affald fra den levnedsmiddelforarbejdende sektor, hvis den producerede forbrændingsvarme genanvendes,
 • visse typer af fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af papir og papirmasse,
 • visse typer træaffald,
 • korkaffald,
 • radioaktivt affald,
 • dyrekroppe,
 • affald, der stammer fra udnyttelse af olie- og gasressourcer på offshore anlæg, og som forbrændes der.

Tilladelser

Alle forbrændingsanlæg og kombinerede forbrændingsanlæg skal have en tilladelse til at udføre aktiviteterne. Tilladelsen udstedes af en kompetent myndighed under forudsætning af overholdelse af bestemmelserne i nærværende direktiv. Den indeholder specifikationer for, hvilke kategorier og mængder af affald der kan behandles, forbrændingsanlæggets eller det kombinerede forbrændingsanlægs nominelle kapacitet og de prøvetagnings- og målemetoder til måling af luft- og vandforurening, der skal benyttes.

Levering og modtagelse af affald

Ved levering og modtagelse af affald skal operatører af forbrændingsanlæg eller kombinerede forbrændingsanlæg træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre eller begrænse miljøskade og direkte fare for menneskers sundhed.

Derudover skal operatørerne af forbrændingsanlæg eller kombinerede forbrændingsanlæg have kendskab til alle de administrative oplysninger om produktionsprocessen, affaldets fysiske og kemiske sammensætning samt affaldets farlige egenskaber, inden dette modtages.

Funktionskrav

I direktivet er det fastsat, at røggassen, som udvikles ved forbrændingen og medforbrændingen, i alle anlæg skal varmes op til 850°C i mindst 2 sekunder for at påse, at affaldet forbrændes fuldstændigt. Ved forbrænding af farligt affald med mere end 1 % halogenerede organiske stoffer, udtrykt som chlor, skal temperaturen nå op på mindst 1100 °C i mindst 2 sekunder.

Varmen fra forbrændingsprocessen bør udnyttes i videst mulig omfang.

Grænseværdier for emission til luften

Der er i direktivets bilag V fastsat grænseværdier for emission til luften fra forbrændingsanlæg. De vedrører tungmetaller, dioxiner og furaner, kulmonooxid (CO), svævestøv, det totale indhold af organisk kulstof (TOC), hydrogenchlorid (HCl), hydrogenfluorid (HF), svovldioxid (SO2), nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

Fastlæggelse af grænseværdierne for emission til luften fra kombinerede forbrændingsanlæg er anført i bilag II. Her er der anført særlige bestemmelser for cementovne samt forbrændingsanlæg, som medforbrænder affald.

Udledning af spildevand fra rensning af røggas

Forbrændingsanlæg og kombinerede forbrændingsanlæg skal have tilladelse til at udlede spildevand fra rensning af røggassen. Tilladelsen skal sikre, at emissionsgrænseværdierne i direktivets bilag IV overholdes.

Restprodukter

Restprodukter fra forbrændingen eller medforbrændingen og deres skadelige virkninger skal begrænses mest muligt og genanvendes i videst mulig omfang. I forbindelse med transport af tørre restprodukter skal der træffes forholdsregler for at undgå, at de spredes i miljøet. Der skal udføres tests for at bestemme de forskellige restprodukters fysiske og kemiske egenskaber og forureningspotentiale.

Kontrol og overvågning

I direktivet er der krav om at installere måleudstyr til at overvåge de pågældende driftsparametre og emissionsgrænseværdier. Løbende eller periodiske målinger af emissionerne til luft og vand skal foretages i overensstemmelse med direktivets artikel 11 og bilag III.

Adgang til information og borgerdeltagelse

Ansøgningerne om nye anlæg offentliggøres, således at borgerne kan afgive kommentarer, inden myndigheden træffer en afgørelse.

Forbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal fremsende en årlig rapport om driften og overvågningen af anlægget til den kompetente myndighed; rapporten skal offentliggøres. Der opstilles en liste over anlæg, som ikke forbrænder to tons i timen, og denne liste offentliggøres af den kompetente myndighed.

Rapporter om direktivets anvendelse

Inden den 31. december 2008 skal Kommission forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om direktivets anvendelse, de opnåede fremskridt med hensyn til kontrol med emissioner og erfaringerne med affaldshåndteringen. Rapporten omtales i meddelelse KOM(2007) 843 endelig.

Der vil også blive udarbejdet andre rapporter om direktivets gennemførelse.

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de bestemmelser, som vedtages i henhold til dette direktiv.

Baggrund

Nærværende direktiv sigter mod at integrere i den eksisterende lovgivning de tekniske fremskridt på området for kontrol med emissioner fra forbrændingsprocesser samt at sikre overholdelse af de internationale aftaler, der er indgået af Fællesskabet vedrørende forureningsbekæmpelse, særligt aftaler vedrørende fastsættelse af grænseværdier for emission af dioxin, kviksølv og svævestøv fra forbrænding af affald. Direktivet er baseret på en integreret tilgang: grænseværdierne for emissioner til luften suppleres med grænseværdier for udledning til vandet.

Dokumentets nøglebegreber

 • Forbrændingsanlæg: enhver stationær eller mobil teknisk enhed samt udstyr, der udelukkende anvendes til varmebehandling af affald med eller uden genanvendelse af forbrændingsvarmen. Dette omfatter forbrænding af affald ved oxidering samt andre varmebehandlingsprocesser såsom pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, når produkterne af denne behandling derefter forbrændes..
 • Kombineret forbrændingsanlæg: ethvert stationært eller mobilt anlæg, hvis hovedformål er at producere energi eller fremstille materielle produkter, og:

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/76/EF

28.12.2000

28.12.2002

EFT L 332 af 28.12.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv EF nr 1137/2008

11.12.2008

-

EFT L 311 af 21.11.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2000/76/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) EØS-relevant tekst [Den Europæiske Unions Tidende L 334 af 17.12.2010].

Kommissionens beslutning 2006/329/EF af 20. februar 2006 om et spørgeskema til benyttelse ved aflæggelse af rapport om gennemførelse af direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald [Den Europæiske Unions Tidende L 121 af 6.5.2006].

See also

Seneste ajourføring: 27.10.2011

Op