EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Volný pohyb a pobyt v EU

Volný pohyb a pobyt v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodin svobodně se pohybovat a pobývat v EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice:

 • spojuje do jediného právního aktu řadu stávajících právních předpisů,
 • stanoví podmínky práva na volný pohyb a pobyt (jak dočasný, tak trvalý) občanů Evropské unie (EU)* a jejich rodinných příslušníků*
 • vytyčuje omezení těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví,
 • ujasňuje postavení zaměstnaných osob, osob samostatně výdělečně činných, studentů a osob nepracujících za úplatu.

KLÍČOVÉ BODY

Občané EU s platným průkazem totožnosti či pasem:

 • mohou vstoupit do jiného členského státu EU, aniž by potřebovali vstupní či výjezdní vízum. Po rodinných příslušnících, kteří nejsou občany členského státu, není vyžadováno žádné vstupní či výjezdní vízum, pokud mají platnou pobytovou kartu,
 • mohou žít až tři měsíce bez jakýchkoli podmínek či formalit v jiném členském státě,
 • mohou žít za jistých podmínek v jiném členském státě déle než tři měsíce v závislosti na svém postavení v této hostitelské zemi:
  • osoby zaměstnané či samostatně výdělečně činné nemusí žádné další podmínky splňovat,
  • studenti a jiní lidé nepracující za úplatu, jako jsou osoby v důchodu, musí mít pro sebe a svou rodinu dostatek prostředků, aby nebyli přítěží pro systém sociální podpory hostitelské země, a mít komplexní zdravotní pojištění,
 • žijí-li v zemi déle než tři měsíce, musí se zapsat na příslušných úřadech. Jejich rodinní příslušníci, nejedná-li se o státní příslušníky EU, potřebují pobytovou kartu na pět let,
 • mohou mít právo na trvalý pobyt, žijí-li v jiném členském státě nepřetržitě po dobu pěti let. Totéž platí i pro jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovázejí,
 • mají právo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako se státními příslušníky hostitelské země. Hostitelské orgány však nejsou povinny občanům EU nepracujícím za úplatu během prvních tří měsíců jejich pobytu přidělovat dávky.

Dále:

 • rodinní příslušníci občana EU mohou mít za jistých podmínek právo nadále žít v dané zemi, i když tento občan EU zemře nebo zemi opustí,
 • v případě, že se občané EU či jejich rodinní příslušníci chovají způsobem, který vážně ohrožuje některý ze základních zájmů společnosti, mohou být tito občané či rodinní příslušníci vyhoštěni,
 • jedinými nemocemi, které odůvodňují omezení svobody pohybu, jsou takové, které Světová zdravotnická organizace považuje za nemoci s epidemickým potenciálem.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 30. dubna 2004 a měla nabýt podoby zákona v členských státech nejpozději do 30. dubna 2006.

KONTEXT

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Občan EU. Každý, kdo má státní příslušnost členského státu EU.
Rodinný příslušník. Tento pojem se vztahuje například na manžela či manželku, partnera, se kterým občan EU žije v registrovaném partnerství, a přímé potomky, kteří jsou mladší 21 let.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77–123).

Následné změny směrnice 2004/38/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8–14).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2009) 313 v konečném znění, 2.7.2009).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření (COM (2013) 837 final, 25.11.2013).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pomoc vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final, 26.9.2014).

Poslední aktualizace 03.02.2022

Nahoru