Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Název a odkaz
Spalování odpadů

Shrnutí právních předpisů EU: přímý přístup na úvodní stranu shrnutí .

Toto shrnutí je archivováno.
Dostupné jazyky a formáty
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Vícejazyčné zobrazení
Data
 • Datum poslední revize: 27/10/2011
 • Počáteční datum vzniku: 27/10/2011
Shrnutí dokumentů a související dokumenty
Informace
 • Autor: Úřad pro publikace
 • Archivováno: true
Text

Spalování odpadů

Evropská unie zavádí opatření, jejichž cílem je předcházet negativním účinkům spalování a spoluspalování odpadu na znečišťování ovzduší, vody a půdy, a z toho vyplývající ohrožení lidského zdraví, nebo tyto účinky podle možností omezit. Tato opatření ukládají zejména povinnost získat povolení provozovat spalovací nebo spoluspalovací zařízení a stanovují mezní hodnoty emisí pro některé znečišťující látky vypouštěné do ovzduší a vody.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Spalováním nebezpečných odpadů a odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné mohou vznikat emise znečišťující ovzduší, vodu a půdu, mající škodlivé účinky na lidské zdraví. Evropská unie (EU) ve snaze omezit tato rizika stanovuje provozní podmínky a striktní technické požadavky na zařízení na spalování * a spoluspalování * odpadu.

Zařízení

Tato směrnice se vztahuje nejenom na zařízení určená ke spalování pevných nebo tekutých odpadů, ale také na zařízení určená ke spoluspalování odpadů.

Z oblasti působnosti této směrnice jsou však vyňata pokusná zařízení využívaná k výzkumu, vývoji a zkoušení s cílem zlepšit proces spalování, která zpracují méně než 50 tun odpadu ročně, a zařízení, kde jsou zpracovávány pouze následující odpady:

 • rostlinný odpad ze zemědělství a lesnictví;
 • rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud je vznikající teplo využíváno;
 • vláknitý rostlinný odpad z výroby prvotní buničiny a z výroby papíru z buničiny, pokud je spoluspalován v místě vzniku a pokud je vznikající teplo využíváno;
 • některé odpadní dřevo;
 • odpadní korek;
 • radioaktivní odpad;
 • těla uhynulých zvířat;
 • odpad vznikající při průzkumu a těžbě ložisek ropy a zemního plynu z námořních zařízení.

Povolení

Každé spalovací nebo spoluspalovací zařízení musí získat povolení k provozování své činnosti. Toto povolení vydává příslušný orgán při dodržení podmínek definovaných v této směrnici. Povolení uvádí kategorie odpadů, které lze spalovat, obsahuje údaj o celkové kapacitě zařízení pro spalování nebo spoluspalování odpadu a specifikuje postupy odběru vzorků a měření pro splnění povinností uložených vzhledem k pravidelným měřením všech látek znečišťujících ovzduší a vodu.

Dodávka a příjem odpadu

Provozovatel spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení musí učinit všechna opatření týkající se dodávky a příjmu odpadu s cílem předcházení nebo maximálního omezování negativních účinků na životní prostředí a přímých ohrožení lidského zdraví.

Před přijetím nebezpečného odpadu do spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení musí mít provozovatel dostupné administrativní údaje o procesu vzniku odpadu, informace o fyzikálním a chemickém složení odpadu a o rizicích vyplývajících z nakládání s tímto odpadem.

Provozní podmínky

Aby se zaručilo úplné spálení odpadu, stanoví směrnice, že všechna spalovací zařízení musí udržovat plyn vznikající při procesu spalování a spoluspalování při minimální teplotě 850 °C na dobu nejméně dvou sekund. Pokud je spalován nebezpečný odpad s obsahem halogenovaných organických látek (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1 %, musí tato teplota dosáhnout 1 100 °C na dobu nejméně dvou sekund.

Veškeré teplo vznikající při spalování nebo spoluspalování musí být využito v co největší míře.

Mezní hodnoty emisí do ovzduší

Mezní hodnoty emisí do ovzduší pro spalovací zařízení jsou stanoveny v příloze V směrnice. Týkají se těžkých kovů, dioxinů a furanů, oxidu uhelnatého (CO), prachu, celkového organického uhlíku (TOC), kyseliny chlorovodíkové (HCl), kyseliny fluorovodíkové (HF), oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NO a NO2).

Stanovení mezních hodnot emisí do ovzduší pro spoluspalovací zařízení je uvedeno v příloze II. Taktéž se zde uvádějí zvláštní ustanovení pro spoluspalování odpadů v cementářských pecích.

Vypouštění odpadních vod z procesů čištění spalin

Spalovací a spoluspalovací zařízení musí mít povolení, které jim umožňuje vypouštět odpadní vody z čištění spalin. Povolení musí zaručit, že budou dodrženy mezní hodnoty emisí stanovené v příloze IV směrnice.

Zbytky

Zbytky vznikající z provozu spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení musí být minimalizovány a v co možná nejširší míře recyklovány. Při přepravě suchých zbytků musí být přijata taková opatření, aby nedošlo k rozšíření těchto zbytků do prostředí. Musí být provedeny potřebné zkoušky k zjištění fyzikálních a chemických charakteristik a znečišťujícího potenciálu různých zbytků ze spalování.

Kontrola a monitorování

Směrnice ukládá povinnost zavést měřicí systémy umožňující kontrolu provozních parametrů a vznikajících emisí. Emise do ovzduší a vody se měří soustavně nebo periodicky v souladu s článkem 11 a přílohou III směrnice.

Přístup k informacím a účast veřejnosti

Žádosti o nová povolení pro spalovací a spoluspalovací zařízení musí být zpřístupněny veřejnosti, aby k nim mohla vznášet připomínky před tím, než příslušný orgán vydá rozhodnutí.

Pro zařízení se jmenovitou kapacitou dvě a více tun za hodinu musí být veřejnosti zpřístupněny rovněž výroční zprávy, poskytované provozovateli těchto zařízení příslušným orgánům, o funkci a monitorování zařízení. Veřejnosti musí být zpřístupněn seznam zařízení se jmenovitou kapacitou menší než dvě tuny za hodinu, který musí být sestaven příslušným orgánem.

Prováděcí zprávy

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2008 zprávu o zkušenostech s prováděním této směrnice, o pokroku dosaženém v postupech omezování emisí a o zkušenostech v oblasti nakládání s odpady. Tato zpráva byla zahrnuta do sdělení KOM(2007) 843 v konečném znění.

Budou vypracovány i další zprávy o provádění této směrnice.

Sankce

Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení vnitrostátních ustanovení přijatých podle této směrnice.

Kontext

Tato směrnice začlení do stávajících právních předpisů technický pokrok v oblasti kontroly emisí ze spalování a zajistí plnění mezinárodních závazků na snižování znečištění, které Společenství přijalo, zejména těch, které se týkají stanovení mezních hodnot emisí dioxinů, rtuti a prachu vznikajících při spalování odpadů. Směrnice je založena na integrovaném přístupu: k mezním hodnotám emisí do ovzduší se přidávají mezní hodnoty emisí do vody.

Klíčové pojmy aktu

 • Spalovací zařízení: stacionární nebo mobilní technická jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadů, s využitím tepla vzniklého spalováním nebo bez něho. To zahrnuje spalování oxidací odpadu stejně jako další způsoby tepelného zpracování, jako je např. pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny.
 • Spoluspalovací zařízení: stacionární nebo mobilní zařízení, jehož hlavním účelem je výroba energie nebo hmotných produktů, a:

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2000/76/ES

28. 12. 2000

28. 12. 2002

Úř. věst. L 332 ze dne 28. 12. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst L 311 ze dne 21. 11. 2008

Následné změny a opravy směrnice 2000/76/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334 ze dne 17.12.2010)

Rozhodnutí Komise 2006/329/ES ze dne 20. února 2006, kterým se stanoví dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu (Úř. věst. L 121 ze dne 6.5.2006)

See also

Poslední aktualizace: 27.10.2011

Nahoru