EUR-Lex Rezultati pretraživanja

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Rezultati pretraživanja

Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

Na snazi

Broj CELEX:
32014L0059
Obrazac:
Direktiva
Autor:
Europski parlament, Vijeće Europske unije
Datum dokumenta:
15/05/2014
Broj stranica:
159

Odluka (EU) 2015/433 Europske središnje banke od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59)

Na snazi

Broj CELEX:
32014D0059(01)
Obrazac:
Odluka
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
17/12/2014
Broj stranica:
3

2014/59/EU: Odluka Komisije оd 5. veljače 2014. o sigurnosnim zahtjevima koje europske norme moraju ispuniti za potrošačke laserske proizvode u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda Tekst značajan za EGP

Na snazi

Broj CELEX:
32014D0059
Obrazac:
Odluka
Autor:
Europska komisija
Datum dokumenta:
05/02/2014
Broj stranica:
2