EUR-Lex Resultat af søgningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Søgeresultater

  Rækkefølgen blev fastsat i søgningen

Nyligt offentliggjort – Lovgivning

Søgning: (DTS = 3 OR 4) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Søgesprog: dansk
2

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2172 af 8. december 2021 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/9288

Celex-nummer:
32021R2172
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
08/12/2021; Vedtagelsesdato

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32019D1909R(02)
Udsteder:
Rådet for Den Europæiske Union
Dokumentets dato:
09/12/2021; off.gørelsesdato

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2174 af 3. december 2021 om udestående indsigelser vedrørende vilkår og betingelser for godkendelsen af det biocidholdig produkt Konservan P40 i henhold til artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2021) 8686) (EØS-relevant tekst)

C/2021/8686

Celex-nummer:
32021D2174
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
03/12/2021; Vedtagelsesdato

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32018D1797R(02)
Udsteder:
Rådet for Den Europæiske Union
Dokumentets dato:
09/12/2021; off.gørelsesdato

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure («Journal officiel de l’Union européenne» L 251 du 15 juillet 2021)

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

ST/12283/2021/INIT

Celex-nummer:
32021R1149R(02)
Udsteder:
Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union
Dokumentets dato:
09/12/2021; off.gørelsesdato

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217 af 4. oktober 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning (Den Europæiske Unions Tidende L 44 af 18. februar 2020)

C/2021/8966

Celex-nummer:
32020R0217R(05)
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Oversættelse
Dokumentets dato:
09/12/2021; off.gørelsesdato

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32012D0285R(03)
Udsteder:
Rådet for Den Europæiske Union
Dokumentets dato:
09/12/2021

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32012R0458R(02)
Udsteder:
Rådet for Den Europæiske Union
Dokumentets dato:
09/12/2021

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139 af 4. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 for så vidt angår fastsættelse af de tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål (EØS-relevant tekst)

C/2021/2800

Celex-nummer:
32021R2139
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
Dokumentets dato:
04/06/2021

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32021D1813R(01)
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Oversættelse
Dokumentets dato:
03/12/2021
2