Приемане Отказвам

EUR-Lex Резултати от търсенето

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Публикувано наскоро – съдебна практика на ЕС

Запитване: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Език на търсене: български
  Редът е определен в търсенето

Решение на Общия съд (девети състав) от 15 ноември 2018 г.
RFA International, LP срещу Европейска комисия.
Дело T-113/15.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2018:783

CELEX номер:
62015TJ0113
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Общ съд
Дата на документа:
15/11/2018

Решение на Общия съд (пети състав) от 15 ноември 2018 г.
Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk срещу Съвет на Европейския съюз.
Дело T-216/17.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2018:779

CELEX номер:
62017TJ0216
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Общ съд
Дата на документа:
15/11/2018

Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2018 г.
Hellenische Republik срещу Leo Kuhn.
Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof.
Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Компетентност по граждански и търговски дела — Приложно поле — Член 1, параграф 1 — Понятие „граждански и търговски дела“ — Облигации, емитирани от държава членка — Участие на частния сектор в преструктурирането на публичния дълг на тази държава — Едностранно изменение с обратно действие на условията по заема — Клаузи за колективно действие — Иск срещу посочената държава, предявен от частни кредитори, които държат тези облигации като физически лица — Отговорност на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт.
Дело C-308/17.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:911

CELEX номер:
62017CJ0308
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
15/11/2018

Решение на Съда (девети състав) от 15 ноември 2018 г.
Република Естония срещу Европейска комисия.
Дело C-334/17 P.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:914

CELEX номер:
62017CJ0334
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
15/11/2018