Приемане Отказвам

EUR-Lex Резултати от търсенето

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

  Редът е определен в търсенето

Публикувано наскоро – съдебна практика на ЕС

Запитване: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Език на търсене: български

Решение на Съда (трети състав) от 23 януари 2019 г.
Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV.
Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2011/83/ЕС — Договори от разстояние — Член 6, параграф 1, буква з) — Задължение за предоставяне на информация относно правото на отказ — Член 8, параграф 4 — Договор, сключен с помощта на средство за комуникация от разстояние, което предоставя ограничено пространство или време за представяне на информацията — Понятие „ограничено пространство или време за представяне на информацията“ — Рекламен проспект, разпространяван като притурка към списание — Талон за поръчка по пощата, в който се съдържа линк, през който се получава информация относно правото на отказ.
Дело C-430/17.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2019:47

CELEX номер:
62017CJ0430
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
23/01/2019

Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 23 януари 2019 г.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2019:50

CELEX номер:
62017CC0509
Вид:
Заключение на генералния адвокат
Дата на документа:
23/01/2019

Заключение на генералния адвокат M. Campos Sánchez-Bordona, представено на 23 януари 2019 г.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2019:54

CELEX номер:
62017CC0697
Вид:
Заключение на генералния адвокат
Дата на документа:
23/01/2019

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 22 януари 2019 г.
Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) срещу Европейска комисия.
Дело T-166/17.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2019:26

CELEX номер:
62017TJ0166
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Общ съд
Дата на документа:
22/01/2019