Приемане Отказвам

EUR-Lex Резултати от търсенето

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Публикувано наскоро – съдебна практика на ЕС

Запитване: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Език на търсене: български
  Редът е определен в търсенето

Решение на Съда (девети състав) от 20 септември 2018 г.
Stefan Rudigier срещу Salzburger Verkehrsverbund GmbH.
Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Член 5, параграф 1 — Възлагане на договори за обществени услуги — Член 7, параграф 2 — Задължение за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на определена информация поне една година преди започване на процедурата — Последици от липсата на публикуване — Отмяна на процедура за възлагане на обществена поръчка — Директива 2014/24/ЕС — Член 27, параграф 1 — Член 47, параграф 1 — Директива 2014/25/ЕС — Член 45, параграф 1 — Член 66, параграф 1 — Обявление за поръчка.
Дело C-518/17.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:757

CELEX номер:
62017CJ0518
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
20/09/2018

Решение на Съда (пети състав) от 20 септември 2018 г.
EV срещу Finanzamt Lippstadt.
Преюдициално запитване — Членове 63 — 65 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Намаляване на облагаемата печалба — Дялови участия на дружество майка в капиталово дружество с управление и седалище в трета държава — Дивиденти, разпределени на дружеството майка — Възможност за данъчно приспадане, поставена в зависимост от по-строги условия в сравнение с приспадането на печалбата, получена от дялови участия в неосвободено от данъчно облагане капиталово дружество, учредено по националното право.
Дело C-685/16.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:743

CELEX номер:
62016CJ0685
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
20/09/2018

Решение на Съда (девети състав) от 20 септември 2018 г.
Agria Polska sp. z o.o. и др. срещу Европейска комисия.
Обжалване — Конкуренция — Отхвърляне на жалба от Европейската комисия — Липса на интерес за Европейския съюз.
Дело C-373/17 P.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:756

CELEX номер:
62017CJ0373
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
20/09/2018

Решение на Съда (четвърти състав) от 20 септември 2018 г.
Кралство Испания срещу Европейска комисия.
Обжалване — Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони от Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Автономна област Кастилия Ла Манча, Испания) — Субсидия в полза на операторите на платформи за цифрова наземна телевизия — Решение, с което помощта се обявява отчасти за несъвместима с вътрешния пазар — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Дефиниция — Свобода на преценка на държавите членки.
Дело C-114/17 P.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:753

CELEX номер:
62017CJ0114
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
20/09/2018

Решение на Съда (четвърти състав) от 20 септември 2018 г.
Fremoluc NV срещу Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) и др.
Преюдициално запитване — Основни свободи — Членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС, 49 ДФЕС и 63 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Членове 22 и 24 — Право на публична агенция на предпочтително изкупуване на терени, намиращи се на територията, за която тя е компетентна, за изграждане на социални жилища — Жилища, разпределяни приоритетно на частни лица със „силна обществена, икономическа, социална или културна връзка“ с територията, за която агенцията е компетентна — Положение, което във всичките си аспекти е свързано само с една държава членка — Недопустимост на преюдициалното запитване.
Дело C-343/17.

Електронни сборници (Общ сборник съдебна практика — част „Информация относно непубликуваните решения“)Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2018:754

CELEX номер:
62017CJ0343
Вид:
Съдебно решение
Автор:
Съд
Дата на документа:
20/09/2018