EUR-Lex Wyniki wyszukiwania

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Wyniki wyszukiwania

Domena: Prawo i orzecznictwo UE, Poddomena: Akty prawne, Dziedzina: Edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież, Sport, Język wyszukiwania: polski
2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylające rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/30/2021/INIT

Obowiązujące

Numer CELEX:
32021R0888
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
20/05/2021; Data podpisania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/32/2021/INIT

Obowiązujące

Numer CELEX:
32021R0817
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
20/05/2021; Data podpisania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/499 z dnia 25 marca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1288/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

PE/55/2019/REV/1

Obowiązujące

Numer CELEX:
32019R0499
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
25/03/2019; Data podpisania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75

PE/64/2018/REV/1

Obowiązujące

Numer CELEX:
32019R0128
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
16/01/2019; Data podpisania

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/646 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Obowiązujące

Numer CELEX:
32018D0646
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
18/04/2018; Data podpisania

Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004

Obowiązujące

Numer CELEX:
32003D0291
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
06/02/2003

Décision nº 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant l'Année européenne des langues 2001

Dokument nie istnieje w języku polskim.

Obowiązujące

Numer CELEX:
32000D1934
Autor:
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
Data dokumentu:
17/07/2000

Oświadczenie Komisji 2021/C 222 I/01

ST/8238/2021/ADD/1

Numer CELEX:
32021C0611(02)
Autor:
Komisja Europejska
Data dokumentu:
11/06/2021; Data publikacji

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/933 z dnia 9 czerwca 2021 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19

C/2021/4023

Obowiązujące

Numer CELEX:
32021R0933
Autor:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data dokumentu:
09/06/2021; Data uchwalenia

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/859 z dnia 4 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/511

Obowiązujące

Numer CELEX:
32021R0859
Autor:
Komisja Europejska, Eurostat
Data dokumentu:
04/02/2021; Data uchwalenia
2