Приемане Отказвам

EUR-Lex Резултати от търсенето

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Област: Всички, Подобласт: Всички документи, Вид: Бяла книга, Език на търсене: български
2

БЯЛА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.

COM/2017/2025 final

CELEX номер:
52017DC2025
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия, Генерален секретариат
Дата на документа:
01/03/2017

БЯЛА КНИГА Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията (текст от значение за ЕИП)

/* COM/2014/0449 final */

В сила

CELEX номер:
52014DC0449
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
09/07/2014

БЯЛА КНИГА Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

/* COM/2012/055 final */

В сила

CELEX номер:
52012DC0055
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
16/02/2012

БЯЛА КНИГА за схемите за гарантиране на застрахователните вземания

/* COM/2010/0370 окончателен */

В сила

CELEX номер:
52010DC0370
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
12/07/2010

Бяла книга - Модернизиране на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС : Пътят напред

/* COM/2009/0324 окончателен */

В сила

CELEX номер:
52009DC0324
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
03/07/2009

Бяла книга - Адаптиране спрямо изменението на климата : към европейска рамка за действие {SEC(2009) 386} {SEC(2009) 387} {SEC(2009) 388}

/* COM/2009/0147 окончателен */

В сила

CELEX номер:
52009DC0147
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
01/04/2009

Бяла книга за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС {SEC(2007) 1683} {SEC(2007) 1684}

/* COM/2007/0807 окончателен */

В сила

CELEX номер:
52007DC0807
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
18/12/2007

Бяла книга - Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г. {SEC(2007) 1374} {SEC(2007) 1375} {SEC(2007) 1376}

/* COM/2007/0630 окончателен */

В сила

CELEX номер:
52007DC0630
Вид:
Бяла книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
23/10/2007
2