EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Domein: EU-wetgeving en -jurisprudentie, Subdomein: Rechtshandelingen, Alleen geldende wetgeving: Ja, Zonder corrigenda: Ja, Repertoriumcode,1eniveau: Energie, Milieuzaken, consumentenbelangen en bescherming van de gezondheid, Repertoriumcode,2eniveau: Milieuzaken, Algemene beginselen en programma's, Dierenbescherming, Kolen, Elektriciteit, Olie en gas, Andere energiebronnen, Statistiek, Statistiek, Repertoriumcode,3eniveau: Internationale samenwerking, Algemeen, Verontreiniging en hinder, Ruimte, milieu en natuurlijke hulpbronnen, Repertoriumcode,4eniveau: Afvalbeheer en schone technologie, Voorkoming van geluidshinder, Chemische stoffen, industriële risico's en biotechnologie, Beheer en rationeel gebruik van de ruimte, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen, Waterbeheer en -bescherming, Behoud van de fauna en de flora, Controle van de atmosferische vervuiling, Taal: Frans
2

Verordening (EU) 2022/869 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943, en Richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 2019/944, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013

PE/2/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32022R0869
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
30/05/2022; datum van ondertekening

Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030

PE/83/2021/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32022D0591
Vorm:
Besluit
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
06/04/2022; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”)

PE/27/2021/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32021R1119
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
30/06/2021; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

PE/5/2021/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32021R1056
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
24/06/2021; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2021/783 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (Voor de EER relevante tekst)

PE/14/2021/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32021R0783
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
29/04/2021; datum van ondertekening

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

Van kracht

Celex-nummer:
32020L2184
Vorm:
Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
16/12/2020; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (Voor de EER relevante tekst)

PE/3/2020/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32020R0740
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
25/05/2020; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water (Voor de EER relevante tekst)

PE/12/2020/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32020R0741
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
25/05/2020; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2019/1242 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/53/EG van de Raad

PE/60/2019/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32019R1242
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
20/06/2019; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (Voor de EER relevante tekst.)

PE/61/2019/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32019R1021
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
20/06/2019; datum van ondertekening
2