EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Vykonávacie akty – celexové číslo: 32018R0848, Jazyk vyhľadávania: angličtina
2

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2021/9341

Účinné

Celexové číslo:
32021R2325
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
16/12/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Text s významom pre EHP)

C/2021/8811

Účinné

Celexové číslo:
32021R2307
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
21/10/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2119 z 1. decembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

C/2021/8546

Účinné

Celexové číslo:
32021R2119
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
01/12/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1921 zo 4. novembra 2021, ktorým sa opravuje chorvátske jazykové znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Text s významom pre EHP)

C/2021/7761

Účinné

Celexové číslo:
32021R1921
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
04/11/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1849 z 21. októbra 2021, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Text s významom pre EHP)

C/2021/7475

Účinné

Celexové číslo:
32021R1849
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
21/10/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (Text s významom pre EHP)

C/2021/6052

Účinné

Celexové číslo:
32021R1378
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
19/08/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy (Text s významom pre EHP)

C/2021/5149

Účinné

Celexové číslo:
32021R1165
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
15/07/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Text s významom pre EHP)

C/2021/939

Účinné

Celexové číslo:
32021R0279
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
22/02/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2042 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (Text s významom pre EHP)

C/2020/8722

Účinné

Celexové číslo:
32020R2042
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
11/12/2020; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Text s významom pre EHP)

C/2020/1772

Účinné

Celexové číslo:
32020R0464
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
26/03/2020; Dátum prijatia
2