EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Vykonávacie akty – celexové číslo: 32018R0848, Jazyk vyhľadávania: angličtina
2 3

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/186 z 27. januára 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2023/627

Dátum nadobudnutia platnosti dokumentu nie je známy (až do jeho oznámenia) alebo dokument ešte nenadobudol účinnosť.

Celexové číslo:
32023R0186
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
27/01/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/121 zo 17. januára 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

C/2023/243

Účinné

Celexové číslo:
32023R0121
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
17/01/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2468 z 15. decembra 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/9244

Účinné

Celexové číslo:
32022R2468
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
15/12/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2240 z 20. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2119 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2307, pokiaľ ide o používanie kvalifikovanej elektronickej pečate na vydávanie certifikátov (Text s významom pre EHP)

C/2022/7392

Účinné

Celexové číslo:
32022R2240
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
20/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2049 z 24. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/7437

Účinné

Celexové číslo:
32022R2049
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
24/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2047 z 24. októbra 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/7436

Účinné

Celexové číslo:
32022R2047
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
24/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2021/9341

Účinné

Celexové číslo:
32021R2325
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
16/12/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Text s významom pre EHP)

C/2021/8811

Účinné

Celexové číslo:
32021R2307
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
21/10/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2119 z 1. decembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

C/2021/8546

Účinné

Celexové číslo:
32021R2119
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
01/12/2021; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1921 zo 4. novembra 2021, ktorým sa opravuje chorvátske jazykové znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Text s významom pre EHP)

C/2021/7761

Účinné

Celexové číslo:
32021R1921
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
04/11/2021; Dátum prijatia
2 3