EUR-Lex Wyniki wyszukiwania

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Wyniki wyszukiwania

Domena: Wszystko, Rok: 2019, Rodzaj aktu: Rozporządzenie, Numer: 0628, Język wyszukiwania: polski, Bez wersji ujednoliconych: Aktywowano

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/12

Obowiązujące

NumerCELEX:
32019R0628
Autor:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
Data dokumentu:
08/04/2019; Data uchwalenia

Sprostowanie nie dotyczy wersji w języku wyszukiwania.

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats («Journal officiel de l’Union européenne» L 131 du 17 mai 2019)

C/2020/5687

NumerCELEX:
32019R0628R(07)
Autor:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
Data dokumentu:
20/08/2020; Data publikacji

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z dnia 17 maja 2019 r.)

C/2020/3501

NumerCELEX:
32019R0628R(06)
Autor:
Komisja Europejska, Sekretariat Generalny
Data dokumentu:
29/05/2020; Data publikacji

Sprostowanie nie dotyczy wersji w języku wyszukiwania.

NumerCELEX:
32019R0628R(04)
Autor:
Komisja Europejska
Data dokumentu:
20/01/2020; Data publikacji

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131 z dnia 17 maja 2019 r.)

C/2019/9177

NumerCELEX:
32019R0628R(03)
Autor:
Komisja Europejska, Sekretariat Generalny
Data dokumentu:
16/12/2019; Data publikacji

Sprostowanie nie dotyczy wersji w języku wyszukiwania.

NumerCELEX:
32019R0628R(01)
Autor:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
Data dokumentu:
29/07/2019; Data publikacji