EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

действащото законодателство

Само действащо законодателство: Да, Само основни актове: Да, Сектор на документа: 2, 3, 4, Код в регистъра, 1-во ниво: Рибарство, Код в регистъра, 2-ро ниво: Обща политика в областта на рибарството, Код в регистъра, 3-то ниво: Опазване на ресурсите, Код в регистъра, 4-то ниво: Други мерки за опазване
2
2