EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

действащото законодателство

Само действащо законодателство: Да, Само основни актове: Да, Сектор на документа: 2, 3, 4, Код в регистъра, 1-во ниво: Рибарство, Код в регистъра, 2-ро ниво: Обща политика в областта на рибарството, Код в регистъра, 3-то ниво: Структурни мерки
2

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета

OB L 149, 20.5.2014г., стр. 1—66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX номер:
32014R0508
Всички консолидирани версии:
Свързани документи:
 • поправен от 32017R1787 заместване приложение III , дата на приемане:: 07/10/2017
 • поправен от 32019R0497 добавка член 13 параграф 9
 • поправен от 32019R0497 добавка член 25 параграф 3a
 • поправен от 32019R0497 заместване член 33 параграф 2
 • поправен от 32019R0497 добавка член 33 параграф 1 буква (d)
 • поправен от 32019R1022 добавка член 34 параграф 4a , дата на приемане:: 16/07/2019
 • поправен от 32019R1022 заместване член 34 параграф 4 , дата на приемане:: 16/07/2019
 • поправен от 32020R0460 заместване член 35 параграф 6 , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0460 заместване член 35 параграф 5 , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0460 заместване член 35 параграф 1 , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0460 добавка член 57 параграф 1 буква (e) , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0460 заместване член 35 параграф 8 , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0460 заместване член 35 заглавие , дата на приемане:: 01/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 72 параграф 2 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 33 параграф 1 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 25 параграф 3 текст , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 13 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 22 параграф 3 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 добавка член 44 параграф 4a , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 70 параграф 1 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 добавка член 33 параграф 3a , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 66 параграф 3 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 44 параграф 5 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 33 параграф 2 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 95 параграф 2 буква (e) , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 55 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 добавка член 69 параграф 3 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 67 параграф 2 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 16 параграф 1 текст , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 67 параграф 1 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 94 параграф 3 буква (c) , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 добавка член 22 параграф 2 буква (e) , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 отменяне, анулиране член 79 параграф 2 , дата на приемане:: 25/04/2020
 • поправен от 32020R0560 заместване член 66 параграф 4 , дата на приемане:: 25/04/2020

Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

OB L 347, 30.12.2011г., стр. 44—61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Този документ е публикуван в специално издание (HR)

CELEX номер:
32011R1343
Всички консолидирани версии:
Свързани документи:
 • поправен от 32015R2102 добавка член 23a , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 заместване член 27 параграф 5 текст
 • поправен от 32015R2102 добавка заглавие II глава V , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 заместване член 27 параграф 3 текст
 • поправен от 32015R2102 добавка член 23b , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 добавка член 15a , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 добавка заглавие III глава Ia , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 заместване член 27 параграф 2 текст
 • поправен от 32015R2102 заместване член 27 параграф 2 изречение 1 Text
 • поправен от 32015R2102 добавка заглавие II глава VI , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32015R2102 добавка заглавие II глава IV , дата на приемане:: 28/11/2015
 • поправен от 32019R0982 добавка раздел Ia , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) III глава III , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) II глава I раздел III , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка член 16ca , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) IIa , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка приложение VIII , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) II глава IVA , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 заместване член 2 параграф 1 неномериран параграф 1 , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка приложение IV , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка член 23a параграф 8 , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) III глава IV , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка член 3 буква (f) , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 отменяне, анулиране член 17a , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка приложение V , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка член 3 буква (e) , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 заместване член 3 текст , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка дял (структурен елемент) II глава IIA , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка член 16cb , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка приложение VI , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 заместване член 23a параграф 1 буква (a) , дата на приемане:: 10/07/2019
 • поправен от 32019R0982 добавка приложение VII , дата на приемане:: 10/07/2019
2