Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ANEXĂ

la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului

de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ANEXA III

INFORMAȚII PRIVIND SERVICIILE CONFORME CU CERINȚELE DE ACCESIBILITATE

1.Prestatorul de servicii include, în termenii și condițiile generale sau într-un document echivalent, informații care să permită evaluarea modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate. Aceste informații descriu cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea și funcționarea serviciului. În plus față de cerințele privind informarea consumatorilor din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului 1 , informațiile cuprind, după caz, următoarele elemente:

(a)o descriere generală a serviciului în formate accesibile;

(b)descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea funcționării serviciului;

(c)o descriere a modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate relevante prevăzute în anexa I.

2.Pentru a se conforma punctului 1, prestatorul de servicii poate aplica, în totalitate sau în parte, standardele armonizate și/sau alte specificații tehnice relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3.Prestatorul de servicii furnizează informații care să demonstreze că procesul de prestare a serviciului și monitorizarea acestuia asigură conformitatea serviciului cu punctul 1 și cu cerințele aplicabile ale prezentei directive.

(1) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).