Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ANEXĂ

la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului

de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ANEXA II

PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII – PRODUSE

Controlul intern al producției

1.Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele sau serviciile în cauză satisfac cerințele corespunzătoare ale prezentei directive.

2.Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea conformității produsului cu cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 3 și, în cazul în care producătorul a aplicat excepția prevăzută la articolul 12, face posibilă demonstrarea faptului că cerințele de accesibilitate relevante ar impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată. Documentația tehnică specifică doar cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului.

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)o descriere generală a produsului;

(b)o listă a standardelor armonizate și/sau a altor specificații tehnice relevante ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate integral sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 3 în cazul în care nu s-au aplicat standardele armonizate respective; în eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate.

3.Fabricația

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor cu documentația tehnică prevăzută la punctul 2 și cu cerințele de accesibilitate ale prezentei directive.

4.Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

4.1.Producătorul aplică marcajul CE menționat în prezenta directivă pe fiecare produs în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive.

4.2.Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de produs. Declarația de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

5.Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.