Help Print this page 
Procedure 2008/0028/COD

COM (2008) 40: Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele {SEK(2008) 92} {SEK(2008) 93} {SEK(2008) 94} {SEK(2008) 95}

Adopted acts: 32011R1169R(12), 32011R1169R(13), 32011R1169

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;
TFUE/art 114
; ;

Procedure: Kaasotsustamismenetlus (COD)
Seadusandlik tavamenetlus (COD)
Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
MÄÄRUS
EuroVoc thesaurus: +tarbijateave; toiduaineseadusandlus; toiduained; tarbijakaitse; õigusaktide ühtlustamine; rahvatervis; sildistamine
Directory code: +15.20.20.00 Keskkond, tarbijad ja tervisekaitse / Tarbijad / Tarbija teavitamine, harimine ja esindamine
15.20.30.00 Keskkond, tarbijad ja tervisekaitse / Tarbijad / Tervisekaitse ja ohutus
European Commission 30/01/2008 : Vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading person: Markos KYPRIANOU
Leading service: Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
Decision mode: Suuline menetlus
Addressee: Euroopa Regioonide Komitee
Addressee for formal act: Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Legal basis: ; TFUE/art 114
Procedure: Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents: COM/2008/40/FINAL
CS/2008/6172
IP/2008/112
BULLETIN/2008/1/1.26.8
JO C/2008/202/8
CELEX number of the main document: 52008PC0040 ; C2008/202/05
European Commission 30/01/2008 : Täiendus
Show procedure title
Documents: SEC/2008/92
CELEX number of the main document: 52008SC0092
European Commission 30/01/2008 : Täiendus
Show procedure title
Documents: SEC/2008/93
CELEX number of the main document: 52008SC0093
European Commission 30/01/2008 : Täiendus
Show procedure title
Documents: SEC/2008/94
CELEX number of the main document: 52008SC0094
European Commission 30/01/2008 : Täiendus
Show procedure title
Documents: SEC/2008/95
CELEX number of the main document: 52008SC0095
European Commission 01/02/2008 : Edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 01/02/2008 : Edastamine parlamendile
Show procedure title
Economic and Social Committee 18/09/2008 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
Show procedure title
Rapporteur: José María ESPUNY MOYANO
Documents: CESE/2008/1519
JO C/2009/77/81
CELEX number of the main document: 52008AE1519
European Commission 01/12/2009 : Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt
Show procedure title
Legal basis:
Documents: COM/2009/665/FINAL
CELEX number of the main document: 52009DC0665
Council of the European Union 08/06/2010 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 3019
Subject: TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISHOID, TARBIJAKAITSE
Documents: PRES/2010/156
European Commission 16/06/2010 : Komisjoni seisukoht parlamendis 1. lugemisel tehtud muudatuste suhtes
Show procedure title
Decision: Osaline kokkulepe
European Parliament 16/06/2010 : Parlamendi arvamus 1. lugemisel
Show procedure title
Decision: Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur: Renate SOMMER
Documents: A7/2010/109
JO C E/2011/236/187
TA/2010/222/P7
CELEX number of the main document: 52011AP0222
Council of the European Union 07/12/2010 : Nõukogu poliitiline kokkulepe
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 3053
Subject: TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISHOID, TARBIJAKAITSE
Documents: CSST/2010/17700/ADD 1
CSST/2011/17700
Council of the European Union 21/02/2011 : Nõukogu seisukoha vastuvõtmine esimesel lugemisel
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 3070
Subject: PÕLLUMAJANDUS/KALANDUS
Documents: CSST/2010/17602
CSST/2011/6638
CSST/2011/6852/ADD 1
PRES/2011/30
JO C E/2011/102/1
CELEX number of the main document: 52011AG0007
European Commission 22/02/2011 : Nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukohta käsitleva komisjoni teatise vastuvõtmine
Show procedure title
Decision mode: Kirjalik menetlus
Documents: COM/2011/77/FINAL
CSST/2011/6985
JO C/2011/94/12
CELEX number of the main document: 52011XC0326(04) ; 52011PC0077
European Commission 23/02/2011 : Nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukohta käsitleva komisjoni teatise edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 23/02/2011 : Nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukohta käsitleva komisjoni teatise edastamine Euroopa Parlamendile
Show procedure title
European Parliament 10/03/2011 : Nõukogu seisukoha vastuvõtmine Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel
Show procedure title
Documents: JO C E/2011/165/203
European Commission 24/06/2011 : Volituste andmine
Show procedure title
European Commission 06/07/2011 : Komisjoni seisukoht parlamendis 2. lugemisel tehtud muudatuste suhtes
Show procedure title
European Parliament 06/07/2011 : Parlamendi arvamus 2. lugemisel
Show procedure title
Decision: Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur: Renate SOMMER
Documents: A7/2011/177
TA/2011/324/P7
JO C E/2013/33/360
CELEX number of the main document: 52011AP0324
European Commission 27/07/2011 : Komisjoni arvamuse vastuvõtmine parlamendis 2. lugemisel tehtud paranduste kohta
Show procedure title
Decision: Mittemuutev arvamus
Decision mode: Volitamismenetlus
Documents: COM/2011/475/FINAL
CSST/2011/13362
JO C/2012/37/14
CELEX number of the main document: 52012XC0210(01) ; 52011PC0475
European Commission 27/07/2011 : Parlamendis 2. lugemisel tehtud muudatusi käsitleva komisjoni arvamuse edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 27/07/2011 : 2. lugemisel tehtud parandusi käsitleva komisjoni arvamuse edastamine parlamendile
Show procedure title
Council of the European Union 29/09/2011 : Nõukogu heakskiit 2. lugemisel
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 3113
Subject: KONKURENTS
Type of file: MÄÄRUS
Documents: CSST/2011/14588
CSST/2011/14899/ADD 1
PRES/2011/331
Council of the European Union European Parliament 25/10/2011 : Allkiri EP presidendi ja nõukogu eesistuja poolt
Show procedure title
Type of file: MÄÄRUS
Documents: CSPE/2011/43
PE-CONS/2011/43
JO L/2011/304/18
JO L/2013/163/32
JO L/2015/50/48
CELEX number of the main document: 32011R1169
Council of the European Union 08/12/2015 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
Documents: ST 14780 2015 INIT

Activities of the institutions