Kampen mot vattenföroreningar från nitrater från jordbruket

Rent vatten är livsviktigt för människors hälsa och för naturliga ekosystem. Att säkerställa vattenkvaliteten är därför ett av de viktigaste inslagen i Europeiska unionens (EU) miljöpolitik. Nitratdirektivet från 1991 är en av de första rättsakterna i EU:s lagstiftning avseende föroreningar.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att minska vattenföroreningar från nitrater som används för jordbruksändamål och till att förhindra ytterligare föroreningar. Det är nära knutet till annan politik inom EU som behandlar luft- och vattenkvalitet, klimatförändring och jordbruk.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste

Europeiska kommissionen tillhandahåller en rapport vart fjärde år på grundval av den nationella information som erhållits.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 19 december 1991.

BAKGRUND

Kväve är ett viktigt näringsämne som hjälper växter och grödor att växa. Men höga koncentrationer är skadliga för människor och natur, och användning av nitrater i organiska och kemiska gödningsmedel inom jordbruket kan vara en stor källa till vattenförorening. Jordbruket är ansvarigt för över 50 % av de totala kväveutsläppen i ytvatten.

Mer information:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/676/EEG

19.12.1991

19.12.1993

EGT L 375, 31.12.1991, s. 1-8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Ändringar och fortlöpande rättelser till direktiv 91/676/EEG har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2008-2011 (COM(2013) 683 final, 4.10.2013)

Senast ändrat 08.09.2015