Motverka vattenföroreningar på grund av nitrater från jordbruket

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

EU:s medlemsstater måste göra följande:

Europeiska kommissionen utarbetar vart fjärde år en rapport som bygger på den nationella information som inkommit från EU-länderna. Den senaste rapporten är från 2021.

Undantag

I direktivet fastställs den övre gränsen för den mängd kväve från gödsel som kan spridas årligen till 170 kg per hektar. EU-länderna kan begära undantag från denna regel om de vetenskapligt kan motivera att detta inte leder till mer föroreningar. Kommissionen kan då anta genomförandeakter (beslut om undantag) som gör det möjligt att tillämpa högre gränsvärden för kväve från stallgödsel i särskilda områden och under särskilda omständigheter. EU-länder som beviljas undantag måste fortfarande uppfylla direktivets mål om vattenkvalitet och vidta övriga åtgärder enligt direktivet.

För närvarande gäller följande beslut om undantag:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 19 december 1993.

BAKGRUND

Kväve är ett viktigt näringsämne som hjälper växter och grödor att växa. Höga koncentrationer är emellertid skadliga för människor och natur, och användning av nitrater i organiska och kemiska gödningsmedel inom jordbruket kan vara en stor källa till vattenförorening. Jordbruket står för över 50 % av de totala utsläppen av kväve i ytvatten.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Eutrofiering. Berikning av vatten genom kväveföreningar, vilket leder till en snabbare tillväxt av alger och högre stående växter som stör balansen mellan olika organismer i vattnet och påverkar vattenkvaliteten negativt.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 375, 31.12.1991, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 91/676/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/696 av den 29 april 2022 om medgivande av ett undantag på begäran av Irland i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (delgivet med nr C(2022) 2596) (EUT L 129, 3.5.2022, s. 37).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1074 av den 17 juli 2020 om beviljande av ett undantag på begäran av Danmark i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 234, 21.7.2020, s. 29).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1325 av den 27 maj 2019 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 206, 6.8.2019, s. 21).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1205 av den 12 juli 2019 om medgivande av ett undantag på begäran av Belgien för regionen Flanderns räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EUT L 190, 16.7.2019, s. 1).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2016–2019 (COM(2021) 1000 final, 11.10.2021).

Senast ändrat 19.05.2022