02008R0340 — SV — 15.07.2018 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 340/2008

av den 16 april 2008

om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 107 17.4.2008, s. 6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 254/2013 av den 20 mars 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 211/2014 av den 27 februari 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/864 av den 4 juni 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/895 av den 22 juni 2018

  L 160

1

25.6.2018
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 340/2008

av den 16 april 2008

om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs beloppen och reglerna för betalning av de avgifter som Europeiska kemikaliemyndigheten, nedan kallad kemikaliemyndigheten, tar ut i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

mikroföretag samt små och medelstora företag : mikroföretag, små företag eller medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

b)

medelstora företag : medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

c)

små företag : små företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

d)

mikroföretag : mikroföretag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 3

Avgifter för registreringsanmälningar som lämnas in i enlighet med artikel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje registrering av ett ämne i enlighet med artiklel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006.

I enlighet med artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska det dock inte tas ut någon avgift för registrering av ett ämne i en mängd mellan 1 och 10 ton om registreringsunderlaget innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till den förordningen.

2.  Om registreringsanmälan av ett ämne i en mängd mellan 1 och 10 ton inte innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt bilaga I till den här förordningen.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje registrering av ett ämne i en mängd av minst 10 ton, enligt bilaga I.

3.  Vid gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant, enligt bilaga I.

Om en registrant lämnar in delar av den information som avses i artikel 10 a iv, vi, vii och ix i förordning (EG) nr 1907/2006 separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift av den registranten för enskilt inlämnande, enligt bilaga I till den här förordningen.

4.  Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga I.

5.  Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

Fakturor för registrering av ett förhandsregistrerat ämne som lämnas in till kemikaliemyndigheten under den tvåmånadersperiod som föregår den aktuella tidsfristen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska dock betalas inom 30 dagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.  Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist. Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska registreringsanmälan avvisas.

▼M1

7.  Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

▼B

Artikel 4

Avgifter för registreringsanmälningar som lämnas in i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006.

I enlighet med artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska det dock inte tas ut någon avgift för registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd mellan 1 och 10 ton om registreringsunderlaget innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till den förordningen.

Avgifterna enligt denna artikel ska bara gälla sådana registreringsanmälningar av isolerade intermediärer som används på plats eller transporteras som lämnas in i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006. Vid registrering av ämnen som används som intermediärer där det ställs krav på den information som anges i artikel 10 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska de avgifter som föreskrivs i artikel 3 i den här förordningen gälla.

2.  Om registreringsanmälan av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd mellan 1 och 10 ton inte innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt bilaga II till den här förordningen.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd av minst 10 ton, enligt bilaga II.

3.  Vid gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant, enligt bilaga II.

Om en registrant lämnar in delar av den information som avses i artikel 17.2 c och d eller artikel 18.2 c och d i förordning (EG) nr 1907/2006 separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift av den registranten för enskilt inlämnande, enligt bilaga II till den här förordningen.

4.  Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga II.

5.  Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

Fakturor för registrering av ett förhandsregistrerat ämne som lämnas in till kemikaliemyndigheten under den tvåmånadersperiod som föregår den aktuella tidsfristen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska dock betalas inom 30 dagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.  Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist. Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska registreringsanmälan avvisas.

▼M1

7.  Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

▼B

Artikel 5

Avgifter för uppdatering av en registrering i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för uppdatering av en registrering i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kemikaliemyndigheten ska dock inte ta ut avgift för följande uppdateringar av en registrering:

a) Ändring från ett högre till ett lägre mängdintervall.

b) Ändring från ett lägre till ett högre mängdintervall om registranten tidigare har erlagt avgift för det högre mängdintervallet.

c) Ändring av registrantens status eller identitet, under förutsättning att den rättsliga ställningen inte ändras.

d) Ändring av ämnets sammansättning.

e) Information om nya användningar, inklusive användningar som det avråds från.

f) Information om nya risker med ämnet.

g) Ändring av ämnets klassificering och märkning.

h) Ändring av kemikaliesäkerhetsrapporten.

i) Ändringar av vägledningen för säker användning.

j) Meddelande om att ett test som förtecknas i bilaga IX eller X till förordning (EG) nr 1907/2006 ska utvecklas.

k) Begäran om att information som tidigare varit konfidentiell görs tillgänglig.

2.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för uppdateringar av mängdintervallet, enligt tabellerna 1 och 2 i bilaga III.

För andra uppdateringar ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt tabellerna 3 och 4 i bilaga III.

▼M1

För förändrad åtkomst till information i registreringen ska kemikaliemyndigheten för varje uppgift som uppdateras ta ut en avgift i enlighet med tabellerna 3 och 4 i bilaga III.

Om en uppdatering avser rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar ska kemikaliemyndigheten ta ut en avgift för varje rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning som uppdateras.

▼B

3.  Vid uppdatering av ett gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant som lämnar in en uppdatering, enligt bilaga III.

Om delar av den information som avses i artikel 10 a iv, vi, vii och ix, artikel 17.2 c och d eller artikel 18.2 c och d i förordning (EG) nr 1907/2006 lämnas in separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift för enskilt inlämnande, enligt bilaga III till den här förordningen.

4.  Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt bilaga III.

Vid uppdateringar som gäller en ändring av registrantens identitet ska den nedsatta avgiften för mikroföretag samt små och medelstora företag dock tillämpas endast om den nya enheten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag.

5.  Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.  Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen för uppdateringar av mängdintervallet som lämnats in i enlighet med artikel 22.1 c i förordning (EG) nr 1907/2006, ska uppdateringen avvisas.

▼M1

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen för övriga uppdateringar ska kemikaliemyndigheten avvisa uppdateringen. På begäran av sökanden ska kemikaliemyndigheten förlänga den andra tidsfristen, under förutsättning att begäran om förlängning lämnades in före utgången av den andra tidsfristen. Om betalning inte sker före utgången av den förlängda tidsfristen ska kemikaliemyndigheten avvisa uppdateringen.

7.  Om uppdateringen har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med uppdateringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

▼B

Artikel 6

Avgifter för begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje uppgift som begäran omfattar, enligt bilaga IV.

Vid en begäran om rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift för varje rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning som begärs.

▼M1

3.  Vid en begäran som gäller ett gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift enligt bilaga IV. Vid en begäran från den ledande registranten ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift enligt bilaga IV bara av den ledande registranten.

▼B

4.  Om begäran görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga IV.

5.  Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för en begäran ska anses vara det datum då begäran togs emot.

Artikel 7

Avgifter för anmälningar i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt tabell 1 i bilaga V till den här förordningen för varje anmälan om undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Om anmälan görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 1 i bilaga V.

2.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt tabell 2 i bilaga V till den här förordningen för varje begäran om förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Om begäran görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga V.

3.  Avgifter i enlighet med punkt 1 ska betalas inom sju kalenderdagar från den dag då fakturan av kemikaliemyndigheten delgavs den tillverkare, importör eller producent av varor som gjort anmälan.

Avgifter i enlighet med punkt 2 ska betalas inom 30 kalenderdagar från den dag då fakturan av kemikaliemyndigheten delgavs den tillverkare, importör eller producent av varor som begärt förlängning.

4.  Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 3 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska anmälan eller begäran om förlängning avvisas.

▼M1

5.  Om en anmälan eller begäran om förlängning har avvisats på grund av att tillverkaren, importören eller producenten av varorna inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med denna anmälan eller begäran om förlängning innan de avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras den person som gör anmälan eller begäran.

▼B

Artikel 8

Avgifter för ansökningar i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel för varje ansökan om godkännande av ett ämne i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006.

▼M4

2.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut en grundavgift för varje ansökan om tillstånd för ett ämne, enligt bilaga VI. Grundavgiften ska täcka ansökan om tillstånd för ett enda ämne och en enda användning.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut en tilläggsavgift enligt bilaga VI till den här förordningen för varje ytterligare användning och för varje ytterligare ämne som motsvarar definitionen av en ämnesgrupp i avsnitt 1.5 i bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 och som ingår i ansökan. Det ska inte tas ut någon tilläggsavgift om fler än en sökande deltar i ansökan om tillstånd.

Om de sökande som deltar i en gemensam ansökan om tillstånd är olika stora ska den högsta avgift som är tillämplig på någon av dessa sökande tas ut för den ansökan.

Om en gemensam ansökan om tillstånd lämnas in ska de sökande göra sitt yttersta för att dela på avgiften på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt, särskilt när det gäller små och medelstora företag.

Kemikaliemyndigheten ska utfärda en faktura som omfattar grundavgiften och alla tillämpliga tilläggsavgifter.

▼B

3.  Om ansökan endast görs av ett medelstort företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett medelstort företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 2 i bilaga VI.

Om ansökan endast görs av ett litet företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett litet företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 3 i bilaga VI.

Om ansökan endast görs av ett eller flera mikroföretag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 4 i bilaga VI.

4.  Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för en ansökan om tillstånd ska anses vara det datum då ansökan togs emot.

Artikel 9

Avgifter för omprövning av tillstånd i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel för varje inlämnande av en omprövningsrapport i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006.

▼M4

2.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut en grundavgift för varje omprövningsrapport som lämnas in, enligt bilaga VII. Grundavgiften ska täcka inlämnande av en omprövningsrapport för ett enda ämne och en enda användning.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut en tilläggsavgift enligt bilaga VII till den här förordningen för varje ytterligare användning och för varje ytterligare ämne som motsvarar definitionen av en ämnesgrupp i avsnitt 1.5 i bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 och som ingår i omprövningsrapporten. Det ska inte tas ut någon tilläggsavgift om fler än en part deltar i en omprövningsrapport.

Om de enheter som lämnat in en gemensam omprövningsrapport är olika stora ska den högsta avgift som är tillämplig på någon av dessa sökande tas ut för det inlämnandet.

Om en gemensam omprövningsrapport lämnas in ska tillståndsinnehavarna göra sitt yttersta för att dela på avgiften på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt, särskilt när det gäller små och medelstora företag.

Kemikaliemyndigheten ska utfärda en faktura som omfattar grundavgiften och alla tillämpliga tilläggsavgifter.

▼B

3.  Om ansökan endast görs av ett medelstort företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett medelstort företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 2 i bilaga VII.

Om ansökan endast görs av ett litet företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett litet företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 3 i bilaga VII.

Om ansökan endast görs av ett eller flera mikroföretag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 4 i bilaga VII.

4.  Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för omprövningsrapporten ska anses vara det datum då rapporten togs emot.

Artikel 10

Avgifter för överklaganden av ett beslut av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.  Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt bilaga VIII till den här förordningen för varje överklagande av ett beslut av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Om överklagandet lämnas in av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga VIII.

3.  Om överklagandenämnden anser att överklagandet inte kan tas upp till prövning ska avgiften inte återbetalas.

4.  Kemikaliemyndigheten ska återbetala en avgift som tagits ut i enlighet med punkt 1 i denna artikel om dess verkställande direktör rättar ett beslut i enlighet med artikel 93.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller om överklagandet avgörs till förmån för klaganden.

5.  Ett överklagande ska inte anses ha tagits emot av överklagandenämnden förrän den berörda avgiften har tagits emot av kemikaliemyndigheten.

Artikel 11

Övriga avgifter

1.  Det får tas ut avgift för administrativa och tekniska tjänster som tillhandahålls av kemikaliemyndigheten på begäran av en part och inte omfattas av någon annan avgift enligt denna förordning. Avgiftsnivån bör fastställas med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.

Kemikaliemyndigheten får dock inte ta ut avgift för bistånd från dess hjälpcentral eller för stöd till medlemsstaterna i enlighet med artikel 77.2 h och i i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kemikaliemyndighetens verkställande direktör får besluta att inte ta ut avgift av internationella organisationer eller länder som begär bistånd från kemikaliemyndigheten.

2.  Avgifterna för administrativa tjänster ska betalas inom 30 kalenderdagar från den dag då fakturan delgavs av kemikaliemyndigheten.

3.  Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 2 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska kemikaliemyndigheten avvisa begäran.

4.  Om annat inte avtalats ska avgifterna för tekniska tjänster betalas i förskott.

5.  En klassificering av tjänsterna och avgifterna ska utarbetas av kemikaliemyndighetens styrelse och antas efter ett positivt yttrande från kommissionen.

Artikel 12

Enda representant

När det är fråga om en sådan enda representant som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska bedömningen av om den nedsatta avgiften för mikroföretag samt små och medelstora företag ska tillämpas göras med hänsyn till antalet anställda, omsättningen och balansräkningen för den tillverkare, formulerare av en beredning eller producent av en vara utanför gemenskapen som denna enda representant företräder i samband med den berörda transaktionen, inklusive relevant information från anknutna företag och partnerföretag, enligt rekommendation 2003/361/EG, till tillverkaren, formuleraren av en beredning eller producenten av en vara utanför gemenskapen.

Artikel 13

Avgiftsnedsättning och avgiftsbefrielse

1.  En fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till nedsatt avgift enligt artiklarna 3–10 ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta vid inlämnandet av den registrering, uppdatering av registrering, begäran, anmälan, ansökan, omprövningsrapport eller det överklagande som ger upphov till avgiften.

2.  En fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsbefrielse enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta vid inlämnandet av registreringsanmälan.

3.  Kemikaliemyndigheten får när som helst kräva bevis för att villkoren för avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse är uppfyllda.

▼M1

Om den bevisning som lämnas till kemikaliemyndigheten inte är avfattad på något av unionens officiella språk ska den åtföljas av en bestyrkt översättning till något av dessa officiella språk.

▼B

4.  Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse inte kan bevisa att han eller hon har rätt till en sådan nedsättning eller befrielse, ska kemikaliemyndigheten ta ut full avgift och en administrativ avgift.

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift men inte kan bevisa att han eller hon har rätt till en sådan nedsättning, ska kemikaliemyndigheten ta ut mellanskillnaden för full avgift och en administrativ avgift.

Artikel 11.2, 11.3 och 11.5 ska gälla i tillämpliga delar.KAPITEL III

BETALNING AV ERSÄTTNING FRÅN KEMIKALIEMYNDIGHETEN

Artikel 14

Överföring av medel till medlemsstaterna

1.  En andel av de avgifter som tagits ut i enlighet med denna förordning ska överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter i följande fall:

a) Om medlemsstatens behöriga myndighet underrättar kemikaliemyndigheten om att den har avslutat en utvärdering av ett ämne i enlighet med artikel 46.4 i förordning (EG) nr 1907/2006.

b) Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till riskbedömningskommittén som är föredragande vid ett tillståndsförfarande, även i samband med en omprövning.

c) Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till kommittén för socioekonomisk analys som är föredragande vid ett tillståndsförfarande, även i samband med en omprövning.

d) Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till riskbedömningskommittén som är föredragande vid ett begränsningsförfarande.

e) Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till kommittén för socioekonomisk analys som är föredragande vid ett begränsningsförfarande.

f) Vid behov för andra uppgifter som de behöriga myndigheterna har utfört på kemikaliemyndighetens begäran.

Om de kommittéer som avses i denna punkt beslutar att utse en medföredragande ska det överförda beloppet fördelas mellan föredraganden och medföredraganden.

2.  Beloppen för varje uppgift som avses i punkt 1 i denna artikel och den högsta andel av avgifterna som ska överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter samt alla arrangemang som krävs för överföringen, ska fastställas av kemikaliemyndighetens styrelse efter ett positivt yttrande från kommissionen. När styrelsen fastställer de belopp som ska överföras ska den iaktta principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet enligt artikel 27 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Den ska också se till att kemikaliemyndigheten fortsatt har tillräckliga medel för att utföra sina uppgifter så som de anges i förordning (EG) nr 1907/2006, med beaktande av dess nuvarande budgetanslag och fleråriga inkomstberäkningar, inklusive ett gemenskapsbidrag, och den ska ta hänsyn till vilken arbetsinsats som krävs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3.  Överföringar enligt punkt 1 ska göras först efter det att kemikaliemyndigheten har fått tillgång till den berörda rapporten.

Kemikaliemyndighetens styrelse får dock besluta att tillåta förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar i enlighet med artikel 81.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.  De överföringar av medel som föreskrivs i punkt 1 b–e är avsedda som kompensation till en medlemsstats behöriga myndigheter för föredragandens och medföredragandens arbete och för vetenskapligt och tekniskt stöd i samband med detta, och de får inte påverka medlemsstaternas skyldighet att inte ge instruktioner som är oförenliga med myndighetens oberoende.

Artikel 15

Övrig ersättning

När kemikaliemyndighetens styrelse fastställer de belopp som ska betalas ut som ersättning till experter eller adjungerade kommittéledamöter för deras arbete för kemikaliemyndighetens räkning i enlighet med artikel 87.3 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska den ta hänsyn till vilken arbetsinsats som krävts och iaktta principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet enligt artikel 27 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Den ska också se till att kemikaliemyndigheten har tillräckliga medel tillgängliga för att utföra sina uppgifter så som de anges i förordning (EG) nr 1907/2006, med beaktande av dess nuvarande budgetanslag och fleråriga inkomstberäkningar, inklusive ett gemenskapsbidrag.KAPITEL IV

BETALNINGAR

Artikel 16

Betalningssätt

1.  Avgifterna ska betalas i euro.

2.  Betalning ska ske först när kemikaliemyndigheten har utfärdat en faktura, med undantag för de betalningar som avses i artikel 10.

3.  Betalning ska ske genom överföring till kemikaliemyndighetens bankkonto.

Artikel 17

Identifiering av betalningen

1.  För varje betalning ska fakturanumret anges i referensfältet, med undantag för de betalningar som avses i artikel 10.

För de betalningar som avses i artikel 10 ska referensfältet innehålla uppgift om den eller de klagandes identitet och numret på det beslut som överklagas, om det är tillgängligt.

2.  Om det inte går att fastställa vad betalningen avser ska kemikaliemyndigheten ge betalaren en tidsfrist för att skriftligen meddela vad betalningen avser. Om kemikaliemyndigheten inte mottar ett meddelande om vad betalningen avser före utgången av tidsfristen, ska betalningen anses vara ogiltig och det berörda beloppet ska återbetalas till betalaren.

Artikel 18

Betalningsdag

1.  Det datum då hela betalningsbeloppet är insatt på ett bankkonto som innehas av kemikaliemyndigheten ska anses vara det datum då betalningen har gjorts.

2.  Betalningen ska anses ha gjorts i tid om det läggs fram tillräcklig skriftlig bevisning som styrker att betalaren före utgången av den relevanta tidsfristen har begärt överföring till det bankkonto som anges på fakturan.

En bekräftelse av överföringsordern från ett finansinstitut ska anses vara tillräcklig bevisning. När det för en överföring krävs en elektronisk betalning via Swift-nätverket ska en kopia av Swift-rapporten, stämplad och undertecknad av en behörig tjänsteman vid ett finansinstitut, gälla som bekräftelse.

Artikel 19

Otillräcklig betalning

1.  En betalningsfrist ska anses ha iakttagits endast om hela avgiftsbeloppet har betalats i tid.

2.  Om en faktura gäller en grupp transaktioner får kemikaliemyndigheten fritt fördela varje eventuell delbetalning mellan transaktionerna. Kriterierna för betalningsfördelningen ska fastställas av kemikaliemyndigheternas styrelse.

Artikel 20

Återbetalning av för stora inbetalningar

1.  Reglerna för återbetalning till betalaren av för stora belopp som betalats i avgift ska fastställas av kemikaliemyndighetens verkställande direktör och publiceras på kemikaliemyndighetens webbplats.

Det överskjutande beloppet ska inte återbetalas om det understiger 100 euro och den berörda parten inte uttryckligen har begärt att det ska återbetalas.

2.  Överskjutande belopp får inte räknas som tillgodohavande för kommande betalningar till kemikaliemyndigheten.KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Preliminär beräkning

När kemikaliemyndighetens styrelse i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 gör en beräkning av sammanlagda inkomster och utgifter för det kommande budgetåret, ska den även göra en särskild preliminär beräkning av avgiftsinkomsterna, som ska redovisas skilt från eventuella gemenskapsbidrag.

Artikel 22

Översyn

1.  De avgifter som föreskrivs i denna förordning ska ses över årligen med beaktande av den inflationstakt som uppmätts med hjälp av det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat enligt förordning (EG) nr 2494/95. En första översyn ska vara gjord senast den 1 juni 2009.

▼M1

2.  Kommissionen ska också fortlöpande se över denna förordning på grundval av viktig information som blir tillgänglig när det gäller antaganden som ligger till grund för kemikaliemyndighetens förväntade inkomster och utgifter. Senast den 31 januari 2015 ska kommissionen se över denna förordning för att vid behov ändra den, med hänsyn till i synnerhet kemikaliemyndighetens kostnader och kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

▼B

Artikel 23

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3
BILAGA I

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 739 euro

1 304 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

4 674 euro

3 506 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

12 501 euro

9 376 euro

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

33 699 euro

25 274 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 131 euro

848 euro

609 euro

457 euro

87 euro

65 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

3 038 euro

2 279 euro

1 636 euro

1 227 euro

234 euro

175 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

8 126 euro

6 094 euro

4 375 euro

3 282 euro

625 euro

469 euro

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

21 904 euro

16 428 euro

11 795 euro

8 846 euro

1 685 euro

1 264 euro
BILAGA II

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 17.2, 18.2, 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift

1 739 euro

1 304 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift

1 131 euro

848 euro

609 euro

457 euro

87 euro

65 euro
BILAGA III

Avgifter för uppdatering av registreringar i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter för uppdatering av mängdintervallet

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

2 935 euro

2 201 euro

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100–1 000 ton

10 762 euro

8 071 euro

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

31 960 euro

23 970 euro

Från intervallet 10–100 ton till intervallet 100–1 000 ton

7 827 euro

5 870 euro

Från intervallet 10–100 ton till en mängd över 1 000 ton

29 025 euro

21 768 euro

Från intervallet 100–1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

21 198 euro

15 898 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag för uppdatering av mängdintervallet

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

1 908 euro

1 431 euro

1 027 euro

770 euro

147 euro

110 euro

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100–1 000 ton

6 995 euro

5 246 euro

3 767 euro

2 825 euro

538 euro

404 euro

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

20 774 euro

15 580 euro

11 186 euro

8 389 euro

1 598 euro

1 198 euro

Från intervallet 10–100 ton till intervallet 100–1 000 ton

5 087 euro

3 816 euro

2 739 euro

2 055 euro

391 euro

294 euro

Från intervallet 10–100 ton till en mängd över 1 000 ton

18 866 euro

14 150 euro

10 159 euro

7 619 euro

1 451 euro

1 088 euro

Från intervallet 100–1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

13 779 euro

10 334 euro

7 419 euro

5 564 euro

1 060 euro

795 euroTabell 3

Avgifter för övriga uppdateringar

Typ av uppdatering

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 631 euro

Typ av uppdatering

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

4 892 euro

3 669 euro

Mängdintervall

1 631 euro

1 223 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

4 892 euro

3 669 euro

Information i säkerhetsdatabladet

3 261 euro

2 446 euro

Ämnets handelsnamn

1 631 euro

1 223 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 631 euro

1 223 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 631 euro

1 223 euroTabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag för övriga uppdateringar

Typ av uppdatering

Medelstora företag

Små företag

Mikroföretag

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 060 euro

571 euro

82 euro

Typ av uppdatering

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

3 180 euro

2 385 euro

1 712 euro

1 284 euro

245 euro

183 euro

Mängdintervall

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

3 180 euro

2 385 euro

1 712 euro

1 284 euro

245 euro

183 euro

Information i säkerhetsdatabladet

2 120 euro

1 590 euro

1 141 euro

856 euro

163 euro

122 euro

Ämnets handelsnamn

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro
BILAGA IV

Avgifter för begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

4 892 euro

3 669 euro

Mängdintervall

1 631 euro

1 223 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

4 892 euro

3 669 euro

Information i säkerhetsdatabladet

3 261 euro

2 446 euro

Ämnets handelsnamn

1 631 euro

1 223 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 631 euro

1 223 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 631 euro

1 223 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

3 180 euro

2 385 euro

1 712 euro

1 284 euro

245 euro

183 euro

Mängdintervall

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

3 180 euro

2 385 euro

1 712 euro

1 284 euro

245 euro

183 euro

Information i säkerhetsdatabladet

2 120 euro

1 590 euro

1 141 euro

856 euro

163 euro

122 euro

Ämnets handelsnamn

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 060 euro

795 euro

571 euro

428 euro

82 euro

61 euro
BILAGA V

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Schablonavgift

544 euro

Nedsatt avgift för medelstora företag

353 euro

Nedsatt avgift för små företag

190 euro

Nedsatt avgift för mikroföretag

27 euroTabell 2

Avgifter för förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Schablonavgift

1 087 euro

Nedsatt avgift för medelstora företag

707 euro

Nedsatt avgift för små företag

380 euro

Nedsatt avgift för mikroföretag

54 euro

▼M4
BILAGA VI

Avgifter för ansökningar om tillstånd i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

54 100 euro

Tilläggsavgift per ämne

10 820 euro

Tilläggsavgift per användning

48 690 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

40 575 euro

Tilläggsavgift per ämne

8 115 euro

Tilläggsavgift per användning

36 518 euroTabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

24 345 euro

Tilläggsavgift per ämne

4 869 euro

Tilläggsavgift per användning

21 911 euroTabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

5 410 euro

Tilläggsavgift per ämne

1 082 euro

Tilläggsavgift per användning

4 869 euro
BILAGA VII

Avgifter för omprövning av tillstånd i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

54 100 euro

Tilläggsavgift per ämne

10 820 euro

Tilläggsavgift per användning

48 690 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

40 575 euro

Tilläggsavgift per ämne

8 115 euro

Tilläggsavgift per användning

36 518 euroTabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

24 345 euro

Tilläggsavgift per ämne

4 869 euro

Tilläggsavgift per användning

21 911 euroTabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

5 410 euro

Tilläggsavgift per ämne

1 082 euro

Tilläggsavgift per användning

4 869 euro

▼M3
BILAGA VIII

Avgifter för överklaganden i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006Tabell 1

Schablonavgifter

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

2 392 euro

artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

4 783 euro

artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

7 175 euroTabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

1 794 euro

artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

3 587 euro

artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

5 381 euro