EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0578

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅRET 2015

COM/2016/0578 final

Bryssel den 14.9.2016

COM(2016) 578 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET

BUDGETÅRET 2015

{SWD(2016) 293 final}


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.BUDGETFÖRFARANDE

2.FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING

3.GENOMFÖRANDET AV 2015 ÅRS EGFJ-BUDGET

4.KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2015 ÅRS BUDGET FÖR EGFJ

5.GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

6.UTGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ UTGIFTSSLAG

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4-I

Bilaga 4-II

Bilaga 5

Bilaga 6

Budgetförfarandet för 2015 års anslag för EGFJ

EGFJ-budgetens andel av EU-budgeten 2009–2015

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2015

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2015; inkomster avsatta för särskilda ändamål C4

Analys av genomförandet av EGFJ-budgeten – budgetåret 2015; inkomster avsatta för särskilda ändamål C5

Genomförandet av EGFJ-budgeten per artikel och per medlemsstat – budgetåret 2015

Utvecklingen av EGFJ-utgifternas fördelning under budgetåren 2009–2015

Anmärkning: Ett utförligt arbetsdokument från kommissionens avdelningar åtföljer denna rapport. Arbetsdokumentet i sin helhet (på engelska) och de bifogade tabellerna (på engelska) kommer också att finnas tillgängliga på webbplatsen för GD Jordbruk ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.BUDGETFÖRFARANDE 1

1.1.Ursprungligt budgetförslag för 2015 och ändringsskrivelse nr 1/2015

Budgetförslaget för år 2015 antogs av kommissionen och lades fram för budgetmyndigheten den 24 juni 2014. De föreslagna åtagandebemyndigandena för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), som finansieras enligt rubrik 2 i den fleråriga budgetramen för 2014–2020, uppgick till totalt 43 903,8 miljoner euro.

Rådet antog sin ståndpunkt beträffande det ursprungliga budgetförslaget för 2015 den 2 september 2014 och minskade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 48.5 miljoner euro. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 22 oktober 2014 och ökade åtagandebemyndigandena för EGFJ med 41 miljoner euro.

Kommissionen antog den 15 oktober 2014 ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2015 och minskade de begärda åtagandebemyndigandena för EGFJ med 448 miljoner euro jämfört med det ursprungliga budgetförslaget.

1.2.Antagande av 2015 års budget

Kommissionen lade fram ett nytt budgetförslag för 2015 den 23 november 2012 och begärde åtagandebemyndiganden på 44 455,8 miljoner euro för EGFJ. Efter att detta nya budgetförslag för 2015 hade lagts fram hölls intensiva trepartsöverläggningar mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet den 8 december 2012. Rådet samtyckte till kompromisspaket den 12 december 2014. Europaparlamentet godkände slutligen 2015 års budget den 17 december 2014. I budgeten uppgår de totala åtagandebemyndigandena för EGFJ till 43 455,8 miljoner euro och betalningsbemyndigandena till 43 447,6 miljoner euro.

Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Dessa åtgärder gäller huvudsakligen främjande av försäljningen av jordbruksprodukter, politisk strategi och samordningsåtgärder för jordbruket.

Av de godkända åtagandebemyndigandena för EGFJ på sammanlagt 43 455,8 miljoner euro för politikområde 05 avsattes 2 400,7 miljoner euro för marknadsåtgärder inom ramen för kapitel 05 02, 40 908,6 miljoner euro för direktstöd inom ramen för kapitel 05 03, 87,3 miljoner euro för revision av jordbruksutgifterna inom ramen för kapitel 05 07 och 50,9 miljoner euro för politisk strategi och samordning inom ramen för kapitel 05 08.

Se bilaga 1 för närmare uppgifter.

Senare under budgetåret 2015 minskades EGFJ:s anslag inom ramen för artiklarna 05 08 06 (Information om den gemensamma jordbrukspolitiken) och 05 08 09 (EGFJ – Operativt tekniskt stöd) med 0,1 miljoner euro respektive 0,8 miljoner euro genom ändringsbudget nr 7.

1.3.Inkomster avsatta för EGFJ 2

I enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1306/2013 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 3 ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar enligt beslut om kontroll av överensstämmelse, från oriktigheter och från mjölkavgiften vara inkomster avsatta för särskilda ändamål, avsedda att användas för att finansiera utgifter från EGFJ. Enligt dessa bestämmelser kan inkomster som avsatts för särskilda ändamål användas för att täcka finansieringen av vilka utgifter från EGFJ som helst. Om en del av dessa inkomster inte används, överförs den automatiskt till påföljande budgetår.

Vid utarbetandet av 2015 års budget gjordes en beräkning både av de väntade inkomsterna under budgetåret 2015 och av de belopp som förväntades föras över från budgetåret 2014 till budgetåret 2015. Beräkningen uppgick till 1 768,6 miljoner euro och beaktades när budgetmyndigheten antog 2015 års budget. Närmare bestämt:

Inkomsterna från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och från oegentligheter beräknades till 868,6 miljoner euro respektive 165 miljoner euro, medan inkomsterna från mjölkavgiften beräknades till 405 miljoner euro. Det sammanlagda beloppet av väntade inkomster avsatta för särskilda ändamål under budgetåret 2015 beräknades således till 1 438,6 miljoner euro.

Beloppet av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som skulle överföras från budgetåret 2014 till 2015 beräknades till 330 miljoner euro.

I 2015 års budget fördelades dessa inkomster, som ursprungligen beräknades till 1 768,6 miljoner euro, mellan sex ordningar, på följande sätt:

362,4 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, inklusive undantagsåtgärder till stöd för medlemmar i dessa organisationer.

106,9 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för producenter som inte är medlemmar i producentorganisationer, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för frukt och grönsaker.

0,9 miljoner euro för lagringsåtgärder för skummjölkspulver inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2,9 miljoner euro för lagringsåtgärder för smör och grädde inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

50,5 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för mjölkproducenter och för privat lagring av ost, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

1 245 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd (direktstöd).

För dessa ordningar motsvarar summan av de anslag som godkänts av budgetmyndigheten och de ovannämnda inkomsterna avsatta för särskilda ändamål ett beräknat totalt disponibelt anslag på

903,9 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, inklusive undantagsåtgärder till stöd för medlemmar i dessa organisationer,

107,6 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för producenter som inte är medlemmar i producentorganisationer, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för frukt och grönsaker,

50,6 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för mjölkproducenter och för privat lagring av ost, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter,

29 587 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd (direktstöd).

Det bör påpekas att budgetmyndigheten inte godkände några anslag för lagringsåtgärder för skummjölkspulver och för smör och grädde inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

1.4.EGFJ-budgetens andel av den totala EU-budgeten

I bilaga 2 visas den andel som den slutliga EGFJ-budgeten (åtagandebemyndiganden) utgör av den totala EU-budgeten för varje år under perioden 2009–2015.

2.FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING 

2.1.Anslagsförvaltning 

2.1.1.Disponibla anslag för budgetåret 2015 

i euro

Budgetens utgifts-

sida (1)

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Budgetens inkomstsida (AR) (2)

Prognoser

1. Ursprungliga anslag till EGFJ, varav

43 455 780 762

43 447 624 585

1. Beslut om avslutning av räkenskaperna

868 600 000

1a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

43 388 597 789

43 388 597 789

2. Oriktigheter

165 000 000

1b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

67 182 973

59 026 796

3. Tilläggsavgiften för mjölkproducenter

405 000 000

2. Ändringsbudget

-900 000

-900 000

Total prognos (AR)

1 438 600 000

3. Överföring till/från EGFJ under året

-107 268

4. Slutliga anslag till EGFJ, varav

43 454 880 762

43 446 617 317

4a. Anslag som är föremål för delad förvaltning

43 388 791 789

43 388 791 789

4b. Anslag som är föremål för direkt förvaltning

66 088 973

57 825 528

(1)    Anslag som tagits upp i 2015 års budget efter avdrag för de väntade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål för 2015 och de inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2014 till 2015 i enlighet med artikel 14 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(2)    AR: Väntade inkomster avsatta för särskilda ändamål. Under inkomstrubriken saknas belopp 4 , men det beräknade beloppet anges i budgetkommentarerna.

2.1.2.Utnyttjande av disponibla anslag för budgetåret 2015

i euro

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden

Delad förvaltning (1)

44 883 460 321,82

44 883 460 321,82

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

64 654 779,75

56 154 302,09

Totalt

44 948 115 101.57

44 939 614 623.91

(1) Belopp för vilka åtaganden gjorts. Åtaganden och betalningar minus inkomster avsatta för särskilda ändamål på 1 631 635 502,23 euro (se punkt 5 och bilaga 4-I) mottagna för delad förvaltning: 43 251 824 819,59 euro.

För budgetåret 2015 uppgick de sammanlagda åtagandebemyndiganden som utnyttjats till 44 948 115 101,57 euro, medan de sammanlagda betalningsbemyndigandena uppgick till 44 939 614 623,91 euro.

2.1.3.Budgetgenomförandet – kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning 

I euro

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

Åtagandebemyndiganden

Tillbakadraganden

Betalningsbemyndiganden

Överfört till 2016 (2)

Anslag (C1) (1)

66 088 973,00

-

57 825 528,22

-

Utnyttjande (C1)

64 654 779,75

-

41 675 092,27

13 821 274,51

Förfallna anslag

1 434 193,25

-

2 329 161,44

-

(1) C1 avser godkända budgetanslag. Detta belopp omfattar överföringar till ”delad förvaltning” av ett sammanlagt belopp på -194 000,00 euro för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, en överföring från EGFJ på -107 267,78 euro för betalningsbemyndiganden och en ändringsbudget på -900 000,00 euro för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

(2) Endast icke-differentierade anslag förs över till 2016.

De disponibla åtagandebemyndigandena för utgifter inom ramen för direkt förvaltning i 2015 års budget uppgick till 66,1 miljoner euro. Under 2015 gjordes åtaganden för 64,7 miljoner euro. Anslagssaldot på 1,4 miljoner euro förföll.

Huvuddelen av de åtagandebemyndiganden inom EGFJ som rör kommissionens utgifter inom ramen för direkt förvaltning är differentierade anslag.

Den automatiska överföringen till 2016, som endast avser icke-differentierade anslag, uppgår till 13,8 miljoner euro.

2.2.Månadsbetalningar 

2.2.1.Månadsbetalningar till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning

2.2.1.1.Månadsbetalningar avseende verkställda utgifter

I artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs att kommissionen ska betala ”månadsbetalningarna för de utgifter som har betalats av godkända utbetalande organ under referensmånaden”. Månadsbetalningarna ska göras till medlemsstaten senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad då utgifterna har betalats.

Månadsbetalningarna är återbetalning av redan verkställda nettoutgifter (efter avdrag för inkomster) och tillhandahålls på grundval av medlemsstaternas månatliga deklarationer 5 . Den månatliga inkomst- och utgiftsredovisningen kontrolleras och korrigeras på grundval av dessa deklarationer. Vidare blir beloppen definitiva först efter kommissionens kontroll i samband med avslutning av räkenskaperna.

Betalningar som medlemsstaterna gjort under perioden 16 oktober 2013–15 oktober 2014 ingår i systemet med månadsbetalningar.

Det totala nettobeloppet för månadsbetalningarna, efter avdrag för avslutande och andra korrigeringar, uppgick för budgetåret 2015 till 43 251 824 819,59 euro.

2.2.1.2.Beslut om månadsbetalningar för 2015

För budgetåret 2015 fattade kommissionen tolv beslut om månadsbetalningar. I december 2015 beslutades vidare om en ytterligare månadsbetalning för att justera de betalningar som redan beviljats för de totala utgifter som hänförde sig till budgetåret.

3.GENOMFÖRANDET AV 2015 ÅRS EGFJ-BUDGET

3.1.Utnyttjandet av EGFJ:s budgetanslag

Genomförandet av budgeten uppgick till 44 948,1 miljoner euro. Dessa utgifter finansierades genom budgetens ursprungliga anslag och genom utnyttjande av det belopp som avsatts för politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling, bestående av hela det belopp på 341,3 miljoner euro som förts över från 2014 och en del av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2015 (735,2 miljoner euro av sammanlagt 1 631,6 miljoner euro).

Inom politikområde 05 – Jordbruk och landsbygdsutveckling var utgifterna för marknadsåtgärder 2 666,9 miljoner euro och för direktstöd
42 168 miljoner euro. Utgifterna för vissa marknadsåtgärder och direktstöd överskred det godkända budgetanslaget och täcktes delvis med anslagsöverföringar från andra budgetposter och delvis med inkomster avsatta för EGFJ-budgeten.

Se bilaga 3 för närmare detaljer om genomförandet av budgeten per politikområde.

I bilaga 5 återges utgifternas fördelning på marknadsåtgärder, direktstöd och revision av jordbruksutgifter per artikel och per medlemsstat.

4.KOMMENTARER TILL GENOMFÖRANDET AV 2015 ÅRS BUDGET FÖR EGFJ

Nedan kommenteras kort, för de viktigaste sektorerna, genomförandet av 2015 års budgetanslag för EGFJ samt utnyttjandet av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som var disponibla 2015, baserat på uppgifter i bilagorna 3, 4-I och 4-II.

4.1.Kapitel 05 02: Interventioner på jordbruksmarknaderna

4.1.1.Inledning

De samlade utgifterna för detta kapitel i 2015 års budget uppgick till 2 666,9 miljoner euro och finansierades med godkända anslag på 2 343 miljoner euro samt med inkomster avsatta för särskilda ändamål på 323,8 miljoner euro. De sistnämnda användes till att täcka utgifter inom sektorerna för frukt och grönsaker och för mjölk och mjölkprodukter (anm.: se punkterna 4.1.3 och 4.1.6 för närmare uppgifter). Anslag på 54,9 miljoner euro överfördes till andra delar av EGFJ:s budget. Återstoden av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2015 uppgick till 199,8 miljoner och fördes över till 2016. På budgetposter där behoven översteg budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar från andra budgetposter. För marknadsåtgärder överfördes på samma sätt outnyttjade disponibla anslag till andra poster för att täcka eventuella tillkommande utgifter.

4.1.2.Olivolja 

Underutnyttjandet på 2 miljoner euro berodde på något lägre utgifter för vissa medlemsstaters åtgärder för kvalitetsförbättring inom ramen för arbetsprogrammen för 2014/2015 i förhållande till de utgifter som avsatts för dessa program i 2015 års budget.

4.1.3.Frukt och grönsaker 

2015 års budget innehöll totala disponibla anslag på 1 305,5 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Budgetmyndigheten godkände anslag på 836,2 miljoner euro, eftersom den tog hänsyn till de beräknade inkomster på 469,3 miljoner euro som avsatts för sektorn. Medlemsstaternas utgifter uppgick till 1 118,6 miljoner euro. Alla ordningar som finansieras genom denna artikel underutnyttjades jämfört med det beräknade totala behov som förutsågs i 2015 års budget. Återstående outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål på 147 miljoner euro överfördes till budgetåret 2016 för att täcka det årets behov (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.1.4.Produkter inom vinsektorn

Underutnyttjandet på 63,2 miljoner euro jämfört med de prognostiserade behoven för 2015 års nationella stödprogram berodde på lägre utgifter för vissa medlemsstaters försäljnings- och investeringsfrämjande åtgärder inom ramen för deras nationella vinprogram i förhållande till respektive budgettak som avsatts för dessa program i 2015 års budget.

1.1.1.Säljfrämjande åtgärder

När det gäller ”säljfrämjande åtgärder – medlemsstaternas betalningar” berodde överutnyttjandet på 2,3 miljoner euro jämfört med de prognostiserade behoven för 2015 på högre utgifter för vissa medlemsstaters program för säljfrämjande åtgärder som godkänts av kommissionen i förhållande till de utgifter som avsatts för dessa program i 2015 års budget.

När det gäller direkta betalningar från Europeiska unionen gjorde kommissionen åtaganden för anslag på cirka 1,2 miljoner euro, vilket nästan motsvarar anslaget i 2015 års budget för dessa betalningar.

4.1.6.Mjölk och mjölkprodukter

2015 års budget innehöll totala disponibla anslag på 131,4 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Budgetmyndigheten godkände anslag på 77,1 miljoner euro, eftersom den tog hänsyn till de beräknade inkomster på 54,3 miljoner euro som avsatts för denna artikel. Medlemsstaternas utgifter 2015 uppgick till 119,6 miljoner euro. Alla ordningar som finansieras genom denna artikel underutnyttjades jämfört med det beräknade totala behov som förutsågs i 2015 års budget. Återstående outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål på 52,7 miljoner euro överfördes till budgetåret 2016 för att täcka det årets behov (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.1.7.Griskött, ägg och fjäderfä, biodling och andra animaliska produkter

2015 års budget innehöll totala disponibla anslag på 40,8 miljoner euro för att täcka behoven avseende alla åtgärder inom denna sektor. Medlemsstaternas utgifter uppgick 2015 till 44,2 miljoner euro, vilket finansierades både genom godkända anslag på 40,8 miljoner euro och genom överföringar av anslag på 3,4 miljoner euro från andra områden i 2015 års budget (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.2.Kapitel 05 03: Direktstöd

De samlade betalningarna för detta kapitel i 2015 års budget uppgick till 42 168 miljoner euro och finansierades med godkända anslag på 40 561,4 miljoner euro samt med inkomster avsatta för särskilda ändamål på 752,7 miljoner euro. De sistnämnda användes till att täcka utgifter för systemet med samlat gårdsstöd (anm.: se punkt 4.2.1 för närmare uppgifter). De outnyttjade godkända anslagen uppgick till 347,2 miljoner euro, vilket framgår av skillnaden mellan de godkända anslag på 40 561,4 miljoner euro som användes för återbetalning till medlemsstaterna och det ursprungliga godkända anslaget på 40 908,6 miljoner euro i 2015 års budget. De outnyttjade godkända anslagen förstärktes med en överföring av godkända anslag på 85,8 miljoner euro från andra delar av EGFJ-budgeten i syfte att återställa det outnyttjade beloppet av reserven för kriser på 433 miljoner euro, som fastställdes 2015 på grundval av den föreslagna finansiella disciplinen och överfördes till artikel 05 03 09, så att det faktiskt tillämpade beloppet för finansiell disciplin på 409,8 miljoner euro skulle kunna föras över till 2016 för återbetalning till berörda medlemsstater. Återstoden av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål under 2015 uppgick till 696,6 miljoner euro och fördes över till 2016. På budgetposter där behoven översteg de godkända budgetanslagen täcktes de tillkommande utgifterna genom överföringar av godkända anslag från andra budgetposter eller av inkomster avsatta för särskilda ändamål. För direktstöd överfördes på samma sätt outnyttjade disponibla anslag till andra poster för att täcka eventuella tillkommande utgifter.

4.2.1.Artikel 05 03 01: Frikopplat direktstöd

De viktigaste stödordningar som finansieras genom denna artikel är systemet med samlat gårdsstöd och systemet för enhetlig arealersättning samt det frikopplade särskilda stödet enligt artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Alla stödordningar i denna artikel betalas oberoende av produktion, men på vissa villkor, t.ex. att tvärvillkor uppfylls. Det frikopplade direktstödet för 2015 uppgick till 38 642 miljoner euro, för vilket budgetmyndigheten godkände anslag på 37 397 miljoner euro efter att ha beaktat inkomster avsatta för särskilda ändamål för denna sektor på 1 245 miljoner euro. Medlemsstaternas utgifter för samtliga ordningar i denna artikel uppgick till 38 293,5 miljoner euro, vilket överstiger 2015 års godkända anslag på 37 397 miljoner euro med 896,5 miljoner euro. Det sistnämnda beloppet av deklarerade utgifter täcktes delvis genom överföringar från andra budgetposter av 143,8 miljoner euro och delvis med inkomster avsatta för särskilda ändamål på 752,7 miljoner euro. (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.2.2.Artikel 05 03 02: Övrigt direktstöd

Anslagen i denna artikel täcker utgifter för övrigt direktstöd i de fall där medlemsstaterna i ett antal sektorer har valt att behålla en begränsad koppling mellan dessa stöd och produktionen – på väldefinierade villkor och inom tydliga gränser – för att undvika att produktionen läggs ned. Tretton ordningar får stöd via denna artikel.

För dessa ordningar behövdes enligt kommissionens beräkning anslag på 3 078,4 miljoner euro 2015. Medlemsstaternas utgifter uppgick till 3 020,5 miljoner euro (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.2.3.Artikel 05 03 09: Återbetalning av direktstöd i samband med finansiell disciplin

Budgetmyndigheten avsätter inga anslag i denna artikel. Denna artikel infördes för första gången budgetåret 2014 för att underlätta insamling av godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som endast gällde budgetåret 2014, kompletterat med anslagen för den outnyttjade reserven för kriser, för överföring till nästa budgetår 2015 i syfte att finansiera återbetalningen av den finansiella disciplin som tillämpats på direktstöd avseende kalenderåret 2014 6 .

Av det belopp på 868,2 miljoner euro, motsvarande den finansiella disciplin som tillämpats under budgetåret 2014, som överfördes till budgetåret 2015 för återbetalning återbetalade medlemsstaterna 854 miljoner euro. Skillnaden på 14,2 miljoner euro återgår till 2015 års budget för att återföras till medlemsstaterna via den första ändringsbudgeten för påföljande budgetår (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta; se även punkt 4.2.4).

4.2.4.Artikel 05 03 10: Reserv för kriser inom jordbrukssektorn

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter för åtgärder som måste vidtas för att hantera större kriser som drabbar produktion eller distribution inom jordbruket. Reserven ska upprättas genom en minskning i början av varje år av direktstödet via mekanismen för finansiell disciplin i enlighet med artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013. Denna reserv får inte överstiga ett årligt maximibelopp på 400 miljoner euro (i 2011 ås priser). För budgetåret 2015 var motsvarande belopp av krisreserven 433 miljoner euro i löpande priser. Reserven utnyttjades inte under budgetåret 2015.

För ansökningsåret 2015 beräknades den finansiella disciplinen uteslutande för att upprätta krisreserven på 433 miljoner euro. I slutet av budgetåret överfördes dock godkända anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som motsvarade det belopp för finansiell disciplin som faktiskt tillämpats för ansökningsåret 2015 (med beaktande av det outnyttjade beloppet i reserven) till artikel 05 03 09 för överföring till nästa budgetår i syfte att på så sätt finansiera återbetalningen av den finansiella disciplin som åläggs jordbrukare under kalenderåret 2015.

4.3.Kapitel 05 07: Revision av jordbruksutgifter

4.3.1.Artikel 05 07 01: Kontroll av jordbruksutgifter

Denna artikel omfattar de åtgärder som vidtagits för att förstärka instrumenten för kontroller på plats och förbättra kontrollsystemen i syfte att begränsa risken för bedrägerier och oriktigheter som skadar gemenskapens budget. Den omfattar även utgifter som kan behövas för att finansiera eventuella korrigeringar i räkenskaperna och korrigeringar avseende överensstämmelse till förmån för medlemsstaterna (anm.: arbetsdokumentet innehåller närmare uppgifter om detta).

4.3.2.Artikel 05 07 02: Tvistlösning

Anslagen i denna artikel är avsedda att täcka utgifter som kommissionen kan hållas ansvarig för genom beslut i domstol, däribland reglering av skadeståndskrav och räntor. Den 27 september 2012 meddelade domstolen sin dom i de förenade målen C-113/10, C-147/10 och C-234/10 (Jüllich-II-domen). 2015 års budget innehöll anslag på 60,5 miljoner euro för betalning av kompensationsränta till aktörer enligt denna dom. Medlemsstaterna ådrog sig och deklarerade emellertid utgifter på cirka 1,7 miljoner euro för dessa betalningar. Därför överfördes anslag på 58,8 miljoner euro till andra poster i 2015 års budget för att finansiera behov inom ramen för dessa poster.

5.GENOMFÖRANDET AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL 

5.1.Inkomster som avsatts för EGFJ

De inkomster avsatta för särskilda ändamål som faktiskt överfördes från 2014 till 2015 uppgick till 341,3 miljoner euro och har använts uteslutande för att finansiera utgifter för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 14 i budgetförordningen. Såsom framgår av bilaga 4-II täckte detta belopp utgifter på 280,6 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder och för andra åtgärder (tillfälliga undantagsåtgärder) inom sektorn för frukt och grönsaker, 11 miljoner euro för lagringsåtgärder för skummjölkspulver och smör samt för andra åtgärder (tillfälliga undantagsåtgärder) inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter samt 49,7 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd.

Vad gäller de inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2015 framgår av bilaga 4-I att dessa inkomster uppgick till 1 631,6 miljoner euro och att de härrörde från följande källor:

Korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelse till ett belopp av 1 066,6 miljoner euro.

Inkomster från återkrav på grund av oriktigheter till ett belopp av 155,5 miljoner euro.

Inkomster från mjölkavgiften till ett belopp av 409,6 miljoner euro.

De inkomster avsatta för särskilda ändamål som inflöt 2015 användes för att täcka utgifter för följande åtgärder:

30,7 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för producenter som inte är medlemmar i producentorganisationer, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för frukt och grönsaker.

0,2 miljoner euro respektive 0,9 miljoner euro för lagringsåtgärder för skummjölkspulver och för smör och grädde inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

0,5 miljoner euro för undantagsåtgärder till stöd för mjölkproducenter och för privat lagring av ost, inom ramen för andra åtgärder inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

703 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd (direktstöd).

De sammanlagda inkomster avsatta för särskilda ändamål på 896,4 miljoner euro som inflöt 2015 överfördes automatiskt till 2016 års budget för finansiering av det årets budgetbehov.

Se bilagorna 4-I och 4-II för närmare uppgifter.

6.UTGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ UTGIFTSSLAG 

EGFJ:s samlade utgifter uppgick till 44 948,1 miljoner euro. Nedan fördelas dessa utgifter på de viktigaste rapporteringskategorierna, tillsammans med dessas procentandel av EGFJ:s samlade utgifter för 2015:

Lagring

Utgifterna för lagring uppgick till 18,4 miljoner euro, dvs. 0,04 % av de totala utgifterna. Detta belopp utgörs huvudsakligen av utgifterna för privat lagring av smör.

Exportbidrag

Utgifterna för exportbidrag uppgick till 0,3 miljoner euro, dvs. 0,001 % av de totala utgifterna, och avsåg främst betalning av återstående belopp avseende tidigare export av produkter som inte ingår i bilaga I, nötkött, griskött och fjäderfä.

Andra marknadsåtgärder

Utöver lagring och exportbidrag uppgick utgifterna för andra marknadsåtgärder till 2 698 miljoner euro, dvs. 6 % av de totala utgifterna för året. Denna kategori omfattar huvudsakligen utgifter för olivolja, frukt och grönsaker, vin, spånadsväxter, Posei, säljfrämjande åtgärder, mjölk och mjölkprodukter samt biodling. Utgifterna innefattar även smärre belopp och korrigeringar till följd av räkenskapsavslutning och tvistlösning.

Direktstöd

Utgifterna för direktstöd uppgick till 42 168 miljoner euro (93,8 % av de totala utgifterna).

Utgifter inom ramen för direkt förvaltning

Dessa utgifter uppgick till 64.7 miljoner euro (åtagandebemyndiganden) dvs. 0,1 % av de totala utgifterna, och de betalades direkt av kommissionen. De avsåg oftast utgifter för bokföring i jordbruket. undersökningar om företagsstrukturer, information om den gemensamma jordbrukspolitiken, tekniskt bistånd etc.

Landsbygdsutveckling under f.d. garantisektionen vid EUGFJ

Inga åtagandebemyndiganden kan längre göras för dessa program. Medlemsstaterna håller på att avsluta programmen och återkräva felaktigt utbetalda belopp. Cirka 1,3 miljon euro netto har slutligen återkrävts inom ramen för denna artikel.

Hur fördelningen av dessa EGFJ-utgifter per kostnadsslag utvecklats under perioden 2009–2015 framgår av bilaga 6.

(1)  I bilaga 1 redogörs för detta förfarande.
(2) Dessa belopp är inte upptagna i inkomstposterna i budgeten (artikel 670 för inkomster avsatta för EGFJ), där "p.m." (uppgift saknas) anges, men det uppskattade beloppet nämns i budgetanmärkningarna till artikeln.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(4) ”p.m.” = uppgift saknas.
(5) Dessa månatliga deklarationer lämnar medlemsstaterna in den tolfte dagen i månad n+1.
(6)  Dessa anslag får överföras i enlighet med artikel 169.3 i budgetförordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och medlemsstaternas ska, i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, återbetala dem till de slutliga stödmottagare som under det budgetår som anslagen överförs till varit föremål för finansiell disciplin i enlighet med artikel 26.1–4 i den förordningen.
Top

Bryssel den 14.9.2016

COM(2016) 578 final

BILAGOR

till

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET

BUDGETÅRET 2015

{SWD(2016) 293 final}
 
 
 
 

Top