Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012JC0037

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

/* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */

In force

52012JC0037

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien /* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */


MOTIVERING

(1) Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 för att ge verkan åt rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2) Den 15 oktober 2012 godkände rådet beslut 2012/634/Gusp om ändring av beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011. Dessa ändringar införlivades i rådets beslut 2012/739/Gusp av den 29 november 2012 som upphävde och ersatte rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011. Ytterligare aspekter gör det nödvändigt att ändra förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012.

(3) I de ytterligare förbud som har införlivats i rådets beslut 2012/739/Gusp ingår bland annat förbud mot inköp, import eller transport av utrustning som kan användas för internt förtryck, och finansiering eller ekonomiskt bistånd till inköp av sådana varor.

(4) Det är också nödvändigt att se till att de restriktiva åtgärderna mot Syrian Arab Airlines inte hindrar åtgärder eller transaktioner som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.

(5) Det har blivit nödvändigt att göra vissa tekniska ändringar av redan gällande åtgärder. Särskilt vissa bestämmelser om kontroller av överföringar av tillgångar bör ses över för att underlätta för behöriga myndigheter och aktörer att tillämpa dem och för att förhindra kringgående av bestämmelserna i denna förordning.

(6) Enligt artikel 29.2 i förordning (EU) nr 36/2012 får de uppgifter som lämnas eller mottas endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs. Den bestämmelsen bör preciseras för att klargöra att detta inte hindrar att medlemsstaterna utbyter sådana uppgifter med Syrien och andra medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

2012/0368 (NLE)

Gemensamt förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2012/739/Gusp av den 29 november 2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/782/Gusp[1],

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)       Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011[2] för att ge verkan åt rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp[3].

(2)       Den 29 november 2012 godkände rådet beslut 2012/739/Gusp som upphävde och ersatte rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011.

(3)       I rådets beslut 2012/739/Gusp fastställs förbud mot inköp, import eller transport av utrustning som kan användas för internt förtryck, och finansiering eller ekonomiskt bistånd till inköp av sådana varor.

(4)       Det har blivit nödvändigt att göra vissa tekniska ändringar av redan gällande åtgärder. Särskilt vissa bestämmelser om kontroller av överföringar av tillgångar bör ses över för att underlätta för behöriga myndigheter och aktörer att tillämpa dem och för att förhindra kringgående av bestämmelserna i denna förordning. Det är också nödvändigt att förtydliga att restriktiva åtgärder mot Syrian Arab Airlines inte bör hindra åtgärder eller transaktioner som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.

(5)       Artikel 29 i förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 rör de uppgifter som personer, enheter och organ ska utbyta i syfte att underlätta efterlevnaden av förordningen. I artikel 29.2 anges att uppgifter som lämnas eller mottas endast får användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs. Artikel 29.2 hindrar dock inte att medlemsstaterna utbyter sådana uppgifter med Syrien och andra medlemsstater i enlighet med sin nationella lagstiftning, när så är nödvändigt för att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

(6)       Det är också nödvändigt att uppdatera förordning (EG) nr 1210/2003 med de senaste uppgifterna från medlemsstaterna när det gäller fastställande av behöriga myndigheter och att uppdatera adressen till Europeiska kommissionen.

(7)       Förordning (EG) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

(1) Efter artikel 3 ska följande artikel införas som artikel 3a:

”Artikel 3a

Det ska vara förbjudet att

(a) köpa, importera eller transportera utrustning som kan användas för internt förtryck enligt förteckningen i bilaga I från Syrien eller med ursprung i Syrien,

(b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring, för inköp, import eller transport enligt led a, eller

(c) medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

(2) Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

1. Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

(a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna ifråga är föremål för ett beslut om kvarstad i enlighet med en skiljedom, som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 14 förtecknades i bilaga II eller IIa, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i Europeiska unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

(b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

(c) Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller IIa.

(d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.”

(3) I artikel 21a ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.     Artikel 14.2 ska inte gälla åtgärder eller transaktioner med avseende på Syrian Arab Airlines som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.”

(4) I artikel 29 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.     Punkt 2 ska inte hindra att medlemsstaterna utbyter sådana uppgifter med Syrien och andra medlemsstater i enlighet med sin nationella lagstiftning när så är nödvändigt och i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.”

(5) Bilaga III ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

BILAGA

”BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SAMT ADRESS FÖR MEDDELANDEN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

A. Behöriga myndigheter i varje medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België”

[1]               EUT L 330, 30.11.2012, s. 21.

[2]               EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

[3]               EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.

Top